• تعداد نام قيمت

   
  ناشر : مارکت کلوب
  نام گروه : پروژه مالي, پروژه‌ ي مالي, پروژه‌ي مالي
  قیمت : 5000 تومان
  تعداد صفحات : 50
  نوع محصول : حسابداري شركت
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, microsoft word

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  پروژه مالی پیمانکاری کارخانه آرد والسی فجر

  فصل اول تاریخچه کارخانه
  تاریخچه کارخانه
  بیوگرافی کارخانه
  نمودار سازمانی
  مراحل آماده سازی گندم جهت تبدیل به آرد ‌
  فصل دوم سیستم پیمانکاری
  سیستم پیمانکاری کارخانه آرد والسی
  انواع قراردادهای پیمانکاری
  قرارداد براساس مواد و دستمزد
  ویژگیهای صنعت پیمانکاری
  الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
  ج -ضمانتنامه پیش پرداخت
  د -ضمانتنامه حسن انجام کار
  مرحله ١ – مطالعات مقدماتی طرح
  ۱-۱ -مطالعات تحقیقاتی و بنیادی
  ۲-۱ مطالعات شناسایی طرح
  ۳-۱- تهیه طرح مقدماتی
  ۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایی طرح
  مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار
  ۱-۲ دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
  ۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  ۳-۲ انتخاب پیمانکار
  -۳مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار
  ۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
  ۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
  ٣-۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  ۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
  ۵-۳ اخذ پیش پرداخت
  -۴مرحله  شروع عملیات اجرایی
  ۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه
  ۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
  ۳-۴ مخارج اجرای طرح
  ۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
  ۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
  -۵ مرحله خاتمه کار
  ۱-۵  تحویل موقت
  ۲-۵  ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
  ۳-۵  ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
  ۴-۵  تهیه صورت وضعیت قطعی
  ۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
  ۶-۵  برچیدن کارگاه
  ۷-۵ دوره تضمین
  ۸-۵ تحویل قطعی
  حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری
  موسسات پیمانکاری برای حسابداری
  -۱ روش درصد پیشرفت کار
  -۲  روش کار تکمیل شده
  انتخاب روش
  درآمد پیمان
  مخارج پیمان
  شناخت درآمد و هزینه های پیمان‌‌‌
  افشا در صورت سود و زیان
  تعریف بازار
  مراحل تکامل بازار
  خدمات بازاری
  انواع بازار
  الگوهای تقسیم بازار
  مراحل تحقیق بازار
  آمیخته بازاریابی (MARKETING MIX)
  اهداف قیمت گذاری
  عوامل مؤثر بر قیمت
  استراتژی‌های تبلیغاتی
  مذاکره
  قرارداد
  بهره وری
  ارزش
  خلاصه‌ای از قانون نظام صنفی
  کمیسون‌های اتحادیه‌های صنفی
  تعاریفی در رابطه با قانون کار
  فصل سوم ثبت عملیات مالی (پیمانکاری )
  1- خرید اسناد شرکت در مناقصه
  2- پرداخت کارمزد بانکی
  3- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  4- انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت
  5- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام کار
  6- ضمانتنامه انجام تعهدات
  7- وثیقه انجام تعهدات
  8- هزینه مثبت قرارداد
  9- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  10- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت
  11- پرداخت هزینه های تاسیس
  12- ارسال تنخواه گردان
  13- پرداخت مخارج کارگاه
  14- دریافتی بابت تصفیه تنخواه
  15- تجدید تنخواه گردان
  16- استهلاک دارایی ها
  17- هزینه های سربار
  18- تایید مبلغ صورت وضعیت
  19- دریافت وجه صورت وضعیت
  20- پرداخت بابت تخریب کارگاه
  21- واریز سپرده نقدی
  22- ثبت سود پیمان
  23- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار
  24- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار

  معرفی

  پروژه مالی پیمانکاری کارخانه آرد والسی فجر فصل اول تاريخچه كارخانه تاريخچه كارخانه بيوگرافي كارخانه نمودار سازماني مراحل آماده سازي گندم جهت تبديل به آرد ‌ فصل دوم سيستم پيمانكاري سيستم پيمانكاري كارخانه آرد والسي انواع قراردادهاي پيمانکاري قرارداد براساس مواد و دستمزد ويژگيهاي صنعت پيمانکاري الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه ب -ضمانتنامه انجام تعهدات ج -ضمانتنامه پيش پرداخت د -ضمانتنامه حسن انجام کار مرحله ١ - مطالعات مقدماتي طرح ۱-۱ -مطالعات تحقيقاتي و بنيادي ۲-۱ مطالعات شناسايي طرح ۳-۱- تهيه طرح مقدماتي ۴-۱-تهيه نقشه ها ومشخصات اجرايي طرح مرحله ۲-  انتخاب پيمانکار ۱-۲ دعوت از پيمانکاران براي اجراي طرح ۲-۲ تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۳-۲ انتخاب پيمانکار -۳مرحله  انعقاد قرارداد با پيمانکار ۱-۳ تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات ۲-۳ انعقاد قرارداد با پيمانکار ٣-۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۴-۳ تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت ۵-۳ اخذ پيش پرداخت -۴مرحله  شروع عمليات اجرايي ۱-۴ تاسيس و ايجاد کارگاه ۲-۴ تخصيص تنخواه گردان به کارگاه ۳-۴ مخارج اجراي طرح ۴-۴ تنظيم صورت وضعيت موقت کارها ۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعيت موقت کارها -۵ مرحله خاتمه کار ۱-۵  تحويل موقت ۲-۵  ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات ۳-۵  ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت ۴-۵  تهيه صورت وضعيت قطعي ۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار) ۶-۵  برچيدن کارگاه ۷-۵ دوره تضمين ۸-۵ تحويل قطعي حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانکاري موسسات پيمانکاري براي حسابداري -۱ روش درصد پيشرفت کار -۲  روش کار تکميل شده انتخاب روش درآمد پيمان مخارج پيمان شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان‌‌‌ افشا در صورت سود و زيان تعريف بازار مراحل تكامل بازار خدمات بازاري انواع بازار الگوهاي تقسيم بازار مراحل تحقيق بازار آميخته بازاريابي (MARKETING MIX) اهداف قيمت گذاري عوامل مؤثر بر قيمت استراتژي‌هاي تبليغاتي مذاكره قرارداد بهره وري ارزش خلاصه‌اي از قانون نظام صنفي كميسون‌هاي اتحاديه‌هاي صنفي تعاريفي در رابطه با قانون كار فصل سوم ثبت عمليات مالي (پيمانكاري ) 1- خريد اسناد شرکت در مناقصه 2- پرداخت کارمزد بانکي 3- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه 4- انتقال هزينه شرکت در مناقصه به حساب پيمان در جريان ساخت 5- پرداخت کارمزد و سپرده نقدي ضمانتنامه انجام کار 6- ضمانتنامه انجام تعهدات 7- وثيقه انجام تعهدات 8- هزينه مثبت قرارداد 9- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه 10- پرداخت کارمزد و سپرده نقدي ضمانتنامه پيش پرداخت 11- پرداخت هزينه هاي تاسيس 12- ارسال تنخواه گردان 13- پرداخت مخارج کارگاه 14- دريافتي بابت تصفيه تنخواه 15- تجديد تنخواه گردان 16- استهلاک دارايي ها 17- هزينه هاي سربار 18- تاييد مبلغ صورت وضعيت 19- دريافت وجه صورت وضعيت 20- پرداخت بابت تخريب کارگاه 21- واريز سپرده نقدي 22- ثبت سود پيمان 23- دريافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار 24- دريافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال