• تعداد نام قيمت

   

  بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (حوضه بجنورد)

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ناشر : ماركت كلوب
  نام گروه : زمين‌شناسي, زمين شناسي, جغرافي, جغرافيا
  قیمت : 24500 تومان
  تعداد صفحات : 30
  نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (حوضه بجنورد)
  چکیده   1
  مقدمه   3
  فصل اول       کلیات طرح تحقیق
  1-1 چگونگی انتخاب موضوع تحقیق    5
  1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه    5
  1-3   بیان مسئله و ضرورت پژوهش    6
  1-4 پرسشهای تحقیق    11
  1-5 فرضیه های تحقیق    11
  1-6 اهداف تحقیق    11
  1 -7 پیشینه تحقیق    12
  1-7-1در سطح جهانی    12
  1-7-2 در سطح ملی    12
  1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه    13
  1-8 استفاده کنندگان از تحقیق    14
  1-9 متدولوژی پژوهش    14
  1-9-1 روش تحلیل    14
  1-9-2 روش تحقیق    14
  فصل دوم       داده های ساختمانی
  2-1واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران    21
  2-1-1- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ 22
  2-2تاریخچه چینه ای کپه داغ 23
  2-2-1 زمین ساخت کپه داغ   24
  2-2-2 زمین شناسی – چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد 24
  2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود . 25
  2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای . 25
  2-2-2-3 سازتند مزدوران . 26
  2-2-2-4 سازند کرتاسه 26
  2-2-2-5 سازند شوریجه .26
  2-2-2-6 سازند تیرگان    27
  2-2-2-7 سازند سرچشمه     .28
  2-2-8 سازند سنگانه . 28
  2-2-2-9 نهشته های نئوژن. 29
  2-2-2-10 سازند کواترنری 30
  2-4 گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت    37
  2-5-1-1زون گسلی قوچان- رباط    40
  2-5-1-2زون گسلی شمال شرق بجنورد    40
  2-5-1-3 گسله غربی شیخ    40
  2-5-1-4 زون گسلی آشخانه    41
  2-5-1-5 گسله دنقوز داغ    41
  2-5-1-6 گسله رباط قره بیل    41
  2-5-1-7 گسله میامی    41
  2-5-1-8 گسله جاجرم    41
  2-5-1-9 گسله قلی    41
  2-5-1-10 گسله نابیا   41
  2-5-1-11 گسله سوقا    42
  2-5- 1-12 گسله مراوه تپه    42
  2-5- 1-13 گسله تکل کوه    42
  2-5-1-14 گسله قورخود    42
  2-5 -2لرزه ساخت استان خراسان شمالی    42
  2-5-2-1 قابلیت لرزه خیزی    43
  2-5-2-2 پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ    43
  2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ    44
  2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی    44
  5-2-2-5 قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه    45
  2-5-2-6 ژرفای لرزه ها    45
  2-6 گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد    46
  2-6-1گسل های تراستی و واژگونه    46
  2-6-1-1 گسل فیروزه    46
  2-6-1-2 گسل ارکان    47
  2-6-1-3 گسل حصار    47
  2-6-1-4 گسل چهار خروار    47
  2-6-1-5 گسل آبچور    48
  2-6-2 گسل واژگونه   .48
  2-6-2-1 گسل های واژگونه قره قوزی    48
  2-6-2-2 گسل واژگونه باباامان    48
  2-6-3 گسل های راستالغز    49
  2-6-3-1 زون گسلی شمال خاوری بجنورد    49
  2-6-3-2گسل چوکانلو    50
  2-6-4 گسل های عادی    51
  2-7 کلیات ساختاری    51
  2-7-1 چین ها    51
  2-7-2 ویژگیهای هندسی ساختارهای چین    52
  2-7-2-1 مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش    54
  فصل سوم        اقلیم – ژئومورفولوژی
  3-1 مقدمه    58
  3-2- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه   58
  3-3-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم 59
  3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی   59
  3-2-2- توده های مدیترانه ای   59
  3-2-3- توده های شمالی و غربی   59
  3-2-4 توده های اقیانوس هند     .59
  3-2-5- توده های صحرایی   59
  3-4بارش    59
  3-4-1بارندگی حداکثر 24 ساعته    62
  3-4-2- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه  62
  3-5- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن)   63
  3-6- تعداد روزهای یخبندان   66
  3-7 باد   68
  3-7-1تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری    69
  3-8تبخیر   71
  3-9     طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد    73
  3-9-2- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن     73
  3-9-3- اقلیم نمای آمبرژه   73
  3-10پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین   74
  3-10-1- شواهد اقلیمی گذشته   74
  3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین   75
  3-10-3 اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد   77
  فصل چهارم       نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری
  4-1- مقدمه    82
  4-2 رودخانه باباامان    82
  4-3 ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد    82
  4-4 تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل    83
  4-4-1 تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز    83
  4-5 سیل گیری شهرها    84
  4-6 عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن    85
  4-7 بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد    86
  4– 7 – 1 ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد    86
  4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه   .78
  4-7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه    88
  4-7-1-4 توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه    89
  4-7-2رژیم آبدهی رودخانه فیروزه    97
  4-7-2-1 آبدهی سالانه    97
  4-7-2-2 برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف    99
  4-7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای    100
  4-7-4 آبدهی سالانه برآورد شده در هر یک از آبراهه های اصلی    102
  4-7-5 آبدهی ماهانه    103
  4-7-6 آبدهی روزانه    104
  4-7-7 سیلاب    106
  4-7-7-1 بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی    106
  4-7-8 رسوب    107
  4-7-8-2 آمار و اطلاعات موجود    108
  4-7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان    108
  4-7-8-4 بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر    108
  4-8 بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد    109
  4-8-1 کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد    110
  4-9برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد    112
  4-9-1 برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری    113
  4-10 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد    114
  4-10-1 سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه    116
  4-10-2 رسوب    123
  4-10-2-1 برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری    123
  فصل پنجم       قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد
  5-1 مقدمه    130
  5-2 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد    130
  5-2-1 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی    130
  5-2-1-1 سنگهای رسوبی حوضه بجنورد    131
  5-2-2 واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد    139
  5-2-2-1 واحد Qt1    133
  5-2-2-2 واحد Qt2    133
  5-2-2-3 واحد Qa1    133
  5-2-2-4 واحد QL    133
  5-2-2-5 واحد Qc    133
  5-3 بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد    134
  5-3-1 ویژگیهای واحدهای غیرسنگی    134
  5-3-1-1 شاخص های مهندسی واحد Qt2    134
  5-3-1-2 شاخص مهندسی واحد Qa1    135
  5-3-1-3 شاخص های مهندسی واحد Qc    136
  5-3 -2 ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد    137
  5-3-2-1 ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه    138
  5-3-2-2 ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد   139
  5-3-2-3 بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد   140
  5-4 خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد   141
  5-5 مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد    143
  5-5-1 سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد    144
  5-5-2 سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری    144
  5- 6 ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن    146
  5- 7 ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد    150
  5-7-1 پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک    150
  5-7-2 نتایج بدست آمده از محاسبات نشست    151
  5-8 بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن    152
  5-8 -1 ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد    154
  5-8-2 زلزله ورودی    154
  5-8-3 بررسی استعداد روانگرایی    154
  5-8-4 داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی    156
  5-8-5 محاسبه فاکتور عمق    157
  5-8-6 ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه    157
  فصل ششم       قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد
  6-1 تکامل تکتونیکی    165
  6-1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد    165
  6-2 گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد    166
  6-2-1 انواع گسله ها    166
  6-2-2 گسلش (گسل خوردگی) 167
  6-2-3 گسله های فشارشی    167
  6-2-4 گسلهای راستالغز 172
  6-2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش 175
  6-3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی 178
  6-3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک 178
  6-3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی 178
  6-3-3 شواهد زئومورفولوژی زمین ریخت شناسی    179
  6-3-4 تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت    180
  6-3-5 نشانگرهای باستان شناسی 181
  6-3-6 نشانگرهای تاریخی 181
  6-3-7 نشانگرهای زلزله شناسی 181
  6-3-8 نشانگرهای ژئودزی 181
  6-3-9 علائم وشواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد    181
  6-3-10 راستای عمومی تنش   188
  6-3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال 188
  6-3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها 189
  6-3-13جهت گیری چین خوردگی ها 189
  6-3-14 نتیجه‌گیری    190
  6-4 بررسی های لرزه زمین ساختی    190
  6-4-1 لرزه‌خیزی ایران 190
  6-4-2 لرزه خیزی کپه داغ    191
  6-4-3 ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران 192
  6-4-3-1 تقسیم بندی بربریان (1976) 193
  6-4-3-2 تقسیم‌بندی نوروزی (1976)     (شکل 6-44)    193
  6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993) 193
  6-4-3-4 پورکرمانی و اسدی (1374)    193
  6-4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد    194
  6-4-4-1 زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه 194
  6-4-4-2 زمین لرزه‌های قرن بیستم    195
  6-4-5 تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد 196
  6-6-4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش 197
  6-4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای    197
  6-4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ 197
  6-4-9 توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد 198
  6-4-10 ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه 198
  6-4-11 روابط آماری داده های لرزه ای 199
  6-4-11-1 رابطه فراوانی-سال 199
  6-4-11-2 فراوانی – بزرگا 202
  6-4-11-3 فراوانی – عمق کانونی 203
  6-4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb    203
  6-4-11-5 تعیین حد آستانه 204
  6-4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر    204
  6-4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period)    205
  6-4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها 205
  6-4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها 205
  6-4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها    206
  فصل هفتم       روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک
  7-1 مقدمه   211
  7-2توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد    211
  7-2-1 شهر قدیم بجنورد    212
  7-2-2 بجنورد امروز    214
  7-3 بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری    218
  7-3-1 مقدمه    218
  7-3-2 تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید    219
  7-3-3 تحولات جمعیت شهر بجنورد    222
  7-3-4 مهاجرت    223
  7-3-5 برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی    225
  7-4 روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد    228
  7-4-1 تحولات و کاربری اراضی شهری    228
  7-4-2 مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته    229
  7-4-3 جهات توسعه    231
  7-4-4 ویژگیهای کالبدی 233
  7-5 توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد . .236
  7-5-1 طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری .236
  7-5-2 بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز239
  7-5-2-1 رطوبت خاک240
  7-5-2-2 بافت خاک    240
  7-5-2-3 استحکام برشی    240
  7-5-2-4 میزان کربنات کلسیم موجود در خاک    241
  7-6 نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی    241
  7-6-1 نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی    241
  7-6-2طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد    242
  7-6-3 تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد    243
  فصل هشتم       نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS
  8-1 نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری     250
  8-2 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد     251
  8-3 نقشه شیب (Slope map)    252
  8-4 نقشه جهت شیب    254
  8-5 نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد    256
  8-6 لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر    257
  8-7 لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر    257
  8-8 ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد    258
  8-9 نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد    258
  8-10 نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد    260
  8-11نتیجه گیری نهائی    261
  8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات   .267
  8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد   268

  فهرست جدول ها
  1-1 تلفات ناشی از بلایا بر حسب قاره ها و نواحی مختلف در خلال سالهای 80 – 1947     . 7
  1-2 تعداد مردمی که به علت مصیبت محیطی در هر سال و در سطح جهانی که طی سالهای 1968
  و 1992 به طور میانگین آسیب دیده اند    9
  1- 3 درصد جهانی مصیبتهای چشمگیر با توجه به نوع آنها طی سالهای 1963 – 1992    .9
  1-4 تعداد مصیبتهای چشمگیر در مقیاس قاره ای طی سالهای 1963- 1992    .9
  1- 5 فهرست کشورهایی که تلفات آنها بیشتر در مقایسه با کشورهایی که درآمد آنها بیشتر است .10
  1-6 کشورهایی که در طی سالهای 1992 – 1968 ، بیش از دوهزار نفر کشته داشتند 10
  2-1 زلزله های مهم پیرامون حوضه بجنورد از سال 1997-1943 میلادی . 45
  2-2 تعدادی از گسل های پیرامون حوضه و توان لرزه زایی آنها    . 46
  3-1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده جهت حوضه بجنورد . 58
  3-2 میزان بارش ماهانه و سالانه در هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه در دوره آماری موجود در حوضه بجنورد    .60
  3-3 توزیع بارندگی فصلی و درصد آن در هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در دوره آماری موجود     .60
  3-4 دوره برگشت (Return Period (yr)) و ضرایب مربوط به رابط . 62
  3-5 مقادیر شدت ، مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد.63
  3-6رژیم دمای حوضه مطالعاتی بجنورد (ایستگاههای مورد استفاده) بر حسب درجه سانتیگراد    .64
  3-6-1 معادلات گرادیان حرارتی ماهانه و سالانه حوضه های مطالعاتی در شهرستان بجنورد64
  3 –7 میانگین حداکثر دمای روزانه در ایستگاههای مورد مطالعه حوضه بجنورد    64
  3 – 8 میانگین حداقل دمای روزانه در ایستگاه های مورد مطالعه در حوضه بجنورد.64
  3-  9 برآوردمقادیرمیانگین حداقل وحداکثر دما درارتفاعات مختلف حوضه های مطالعاتی درجه سانتی گراد.65
  3-10 مقادیر میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 66
  3- 11سرعت متوسط باد در ارتفاع 24 و 10 متری 69
  3-12 تغییرات سرعت باد با دور بازگشت های مختلف در ایستگاه بجنورد (متر بر ثانیه )69
  3-12-1 معیار سرعت – فراوانی باد در جهت های هشتگانه    69
  3-13 نتایج برازش توزیع آماری مناسب بر اطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد .70
  3-14 نتایج محاسبه پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد در دوره.برگشتهای متعدد    70
  3-15 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه    .71
  3-16 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت و سطح آزاد آب (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه 72
  3-17 ارتفاع تبخیرماهانه ، فصلی و سالانه از سطح درایستگاه سینوپتیک بجنورد – روش پنمن مانتیس بر اساس
  متوسط درجه حرارت ماهانه    . 72
  3-18ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح در ایستگاه سینوپتیک بجنورد – روش پنمن مانتیس بر اساس
  متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه. 72
  3-19محدوده ضریب خشکی دومارتن برای تعیین نوع اقلیم در حوضه ی بجنورد    .73
  3-20 ضرایب اقلیمی و نوع آب و هوا در محل ایستگاههای حوزه آبریز مورد مطالعه .73
  4-1تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی در سیلاب متوسط سالانه.84
  4 – 2 برخی ویژگیهای هندسی زیر حوضه های 4 گانه حوضه زهکشی بجنورد    87
  4-3 تراکم زهکشی حوضهبجنوردو زیر حوضه های آن.89
  4 –4 طبقه بندی شیب در حوضه بجنورد با توجه به اهداف ویژه توسعه شهری90
  4-5 توزیع ارتفاعی حوضه بجنورد در هر یک از طبقات ارتفاعی و مساحت آنها    90
  4-6 طبقات و جهت شیب حوضه .91
  4-7 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری کل حوضه بجنورد     91
  4-8 توزیع ارتفاعی حوضه بجنورد (زیر حوضه تخت ارکان) و طبقات ارتفاعی آن    91
  4-9 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری تخت ارکان     92
  4-10 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه بازخانه) و طبقات ارتفاعی    92
  4-11 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه بازخانه. 93
  4-12توزیع ارتفاعی و منحنی هیپسومتری حوضه بجنورد (زیر حوضه مهنان)و طبقات ارتفاعی 93
  4- 13 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه مهنان .94
  4-14 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه فیروزه) طبقات ارتفاعی و منحنی هیپسومتری .94
  4-15 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه فیروزه   95
  4- 16 محاسبات هیدرولوژیکی حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن96
  4-17 ویژگی های مورفومتری کل حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن.97
  4-18 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه    98
  4-19 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه .98
  4-20 نتایج برآورد آبدهی سالانه در دوره برگشتهای مختلف تر سالی
  و خشکسالی در ایستگاههای محدوده مورد مطالعه بر حسب مترمکعب بر ثانیه 100
  4-21 برآورد سالانه مشاهده شده در ایستگاههای مورد مطالعه. 102
  4-22 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان .104
  4-23 و پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه
  هیدرومتری چهارخروار طی دوره شاخص آماری .104
  4-24 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه فیروزه در محل ایستگاه هیدرومتری طی دوره شاخص آماری .105
  4-25 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه بازخانه در محل خروجی از روستای پاقلعه .105
  4-26 تفکیک آبدهی پایه و سیلابی در سالهایی خشک ، متوسط و مرطوب در ایستگاههای. مورد مطالعه.105
  4- 27 نتایج برآورد مقادیر حداکثر لحظه ای در محل های خروجی و اندازه گیری شده برحسب مترمکعب در ثانیه 106
  4-28 روابط تحلیل منطقه ای سیلاب برای هر دوره بازگشت به همراه ضرایب همبستگی. 106
  4-29 نتایج محاسبه بار رسوبی سالانه ایستگاههای مورد مطالعه در حوضه بجنورد و پیرامون. 108
  4-30 مقدار برآورد رسوب دهی در هریک از ایستگاههای مورد نظر در حوزه و پیرامون آن109
  4-31 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان   .111
  4-32 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری فیروزه.111
  4-33 برآورد مصرف سرانه سال 1379 توسط شرکت سروآب (Lpcd) .113
  4-34 محاسبه و برآورد متوسط مصرف سرانه آتی شهر بجنورد تا افق 1485 .114
  4-35 نتایج محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز مورد مطالعه    . 115
  4-36 ایستگاههای انتخابی همراه با دبی حداکثر لحظه ای محاسبه شده با توزیع لوگ. پیرسون تیپ III .116
  4-37 روابط بین سطح حوضه و دبی یژه سیلاب در دوره بازگشتهای مختلف     117
  4-38 برآورد دبی پیک با دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش تحلیل منطقه ای سیلاب برحسب مترمکعب بر ثانیه117
  4-39 نتایج محاسبه دبی پیک در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش استدلالی بر حسب مترمکعب در ثانیه.118
  4-40 خلاصه نتایج برآورد سیلاب در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله حوضه های مورد مطالعه به
  روش SCS برحسب مترمکعب در     120
  4-41 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه باباامان    . 124
  4-42 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه چهار خروار. 124
  4-43 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه فیروزه   125
  4-44 برآورد رسوب دهی ویژه ایستگاههای مورد مطالعه در حوزه بجنورد.125
  4-45 مقادیر آورد سالانه رسوب در محل خروجی هر یک از آبراهه ها در محدوده حوضه شهری بجنورد    .125
  5-1 خلاصه ای از ویژگیهای سنگ بکر ، تجزیه شده و توده سنگ132
  5-2 نفوذپذیری ، تغییر شکل و مقاومت برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد 132
  5-3 ویژگیهای فیزیکی برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد   .132
  5-4 وضعیت واحدهای سنگچینه ای رخنمون یافته در حوضه مورد مطالعه   .134
  5-5 ویژگیهای مهندسی رسوبات واحدهای غیر سنگی کوارتز در حوضه بجنورد   . 137
  5-6 طبقه بندی رسوبات کربنی خالص برای مقاصد شهری 139
  5-7 مقایسه برخی از ویژگیهای فیزیکی چند نمونه ماسه سنگ مختلف
  و آهک ها در حوضه بجنورد     140
  5-8 شرح مقاطع ژئوفیزیکی دشت بجنورد . 141
  5-9 علل فرونشینی سطح زمین.148
  5 -10 ویژگیهای رسوبی سیلابی و پایداری شهری    150
  5-11 علامتهای رده و زیر رده های خاک در روش کاساگراند. 152
  6-1 فهرست زمین لرزه های تاریخی مربوط به محدوده پژوهش و پیرامون آن 194
  6-2 مشخصات گسل های فعال در پیرامون حوزه مورد مطالعه     198
  6-3 دوره بازگشت بر حسب بزرگا  205
  6-4 پتانسیل لرزه زایی برخی گسل های فعال پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد    207
  6-5 برآورد شدت زمین لرزها در کانون ومیزان جابه جا شدگی در راستای گسله های . 207
  7-1 جمعیت خانوار روستایی شهرستان بجنورد براساس تقسیمات سیاسی جدید طی .سالهای 85- 1345    .219
  7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85   220
  7-3 جمعیت و خانوار شهرستان بجنورد بر حسب تقسیمات سیاسی جدید.221
  7-4 مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کشور و جمعیت شهری بجنورد طی سالهای1385-1345   .223
  7-5 حجم جمعیت شهر بجنورد تغییرات آن براساس تقسیمات سیاسی جدید در فاصله سالهای 1385-1335222
  7-6 جمعیت شهر بجنورد بر حسب محل تولد در سرشماری سالهای 1345 و 1355 .223
  7-7جمعیت ساکن درشهر بجنوردبرحسب محل تولد ومقایسه آن باشهری استان خراسان در سالهای 1364-1370224
  7- 8 مهاجران وارده به شهرستان بجنوردطی10سال قبل ازسرشماری آبان 1375برحسب آخرین محل اقامت قبلی    .224
  7-9 مهاجران وارد شده به شهرستان بجنورد در طی 10 سال قبل از سرشماری 1385برحسب آخرین محل اقامت  224
  7-10 الف) تعداد موالید شهر بجنورد در سالهای 85-84     .225
  7-10 ب) مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد موالید سال 1385    225
  7-10 ج) تعداد مرگ و میر شهر بجنورد در سالهای 85-84     . 225
  7-11مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد تا سال 1485 .225
  7-12 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد برحسب رشد طبیعی 225
  7-13 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد بر پایه دو فرض تا سال 1485227
  7-14 روند تحولات کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320 تا 1384. 228
  7-15 کاربری اراضی وضع موجود پیشنهادی طرح جامع شهر بجنورد 1374    .231
  7-16 روند توسعه کالبدی و جمعیت شهر و پیش بینی تا افق 1485    . 233
  7-17 میزان نسبی کربنات کلسیم در اجزاء واحدهای اراضی حوضه بجنورد    240
  7-18 طبقه بندی پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد    .242
  7-19 طبقه بندی نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد .244
  8- 1 ا نواع لایه های اطلاعاتی بکارگرفته شده در ارزیابی توسعه فیزیکی و مکان گزینی بهینه اراضی شهری .248
  8-2 مشخصات نقشه شیب حوضه بجنورد .253
  8-3 مشخصات جهت شیب حوضه بجنورد  254
  8-4 محاسبات انجام گرفته بر روی تناسب اراضی و ساختار خاکشناسی حوضه بجنورد جهت توسعه آتی255
  8-5 اطلاعات حاصله از لایه توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر     257
  8-6 محاسبات انجام گرفته بر روی ساختار زمین شناسی حوضه شهری بجنورد جهت توسعه آتی    .260

  فهرست نمودارها
  1-1 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف 7
  1-2 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف7
  6-1 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای دوره زمانی 1917 تا 2003 میلادی بر پایه داده های دور لرزه ای     .200
  6-2 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای بازه زمانی 1996 تا 2005 میلادی برپایه دادهای شبکه لرزه نگاری محلی    .201
  6-3 رابطه فراوانی –   بزرگا برای رخدادهای لرزه ای مربوط به سالهای 1917 تا 2003 میلادی  202
  6-4 فراوانی – عمق کانونی دادها برای دادهای دورلرزهای سالهای1917 تا 2003 202
  6-5 رابطه خطی بین امواج سطحی Ms و امواج درونیmb.203
  6-6 توزیع فراوانی نسبی و تجمعی (m) برای رخدادهای لرزه ای 1964 تا 2002 کاتالوگ(ISC) .203
  6-7 رابطه بین بزرگی MS و فراوانی تجمعی رخدادهای لرزه ای 204
  7- 1نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85 .218
  7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85  219
  7- 3مقایسه روند رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان بجنورد طی سالهای 75-45 .220
  7-4 مقایسه جمعیت شهری شهرستان و شهر بجنورد طی سالهای 1385-1335 222
  7-5 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320تا 1384    .228

  فهرست شکل ها
  1-1 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی.6
  1-2 مخاطرات طبیعی ( ناخواسته ) مخاطرات انسان ساخت . 8
  1-3 نمایش شکل گیری اشکال محیطی     14
  1-4راه وصول به تحلیل و تفسیر استقرایی  15
  1-5روش های وصول به تحلیل علمی به روش قیاسی .15
  2-1 جایگاه پهنه ی کپه داغ در شمال خاوری ایران . 21
  2-2 موقعیت پهنه ی رسوبی کپه داغ در کلیات ساختاری ایران . .22
  2-3 مقطع زمین شناسی از حوزه ی بجنورد     مقیاس 1    250,000 (منبع    سازمان زمین شناسی کشور؛نقشه زمین شناسی بجنورد)25
  2-4 نقشه زمین شناسی 1    250000 بجنورد29
  2-5  قرارگیری طبقات نئوژن بر روی سازند کرتاسه و تأثیر فعالیت کوهزایی30
  2-6 مقطع زمین شناسی جنوب غربی،شمال شرقی از غرب حوضه بجنورد.30
  2-7 نقشه سنگ شناسی سازندهای موجود در حوضه بجنورد 31
  2-8 وضع خشکی ها و محیط های آبی ایران از پرکامبرین به بعد  35
  2-9 نقشه زمین شناسی ساده ای از رشته کوه های بینالود در غرب مشهد 36
  2-10 نقشه پالئوژئوگرافی ایران درزمان رتو – لیاسیک، بعد از حرکات کوهزایی تریاس میانی 36
  2-11 موقعیت کلی ساختمان ایران در حد بین کرتاسه – پالئوسن (65 میلیون سال قبل) 37
  2-12 نقشه پالئو ژئوگرافی ایران در زمان پالئوسن- ائوسن، بعد از کوهزایی کرتاسه پایانی     38
  2-13 نقشه محیط های تکتونیکی ایران     39
  2-14   نقشه ی خطر لرزه خیزی ایران .40
  2-15 تصویر ماهواره ای از محدوده حوضه بجنورد و گسلهای موجود در آن(منبع     سازمان فضایی کشور،تصویر اهواره ایETM ، سال2003) . 50
  2-17   نمایی از یک چین در حوزه بجنورد    .51
  2-19 نمایی ازتاقدیس کاکلی درشمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال شرق)52
  2-20 دور نمایی از تاقدیس زاب در کوه زاب (نگاه به سمت شرق)    53
  2-21   نمایی از ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (نگاه به سمت غرب)    53
  عنوان    صفحه
  2-22 دورنمایی ازتاقدیس سرچشمه درشمال مجتمع پتروشیمی (نگاه به سمت شمال غرب)    . 54
  2-23   رز دیاگرام چینهای منطقه براساس راستای محور چینها     55
  3-1نقشه همباران حوضه بجنورد با استفاده از مدل رقومی نقشه های توپوگرافی 61
  3-2منحنی شدت،مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد . 63
  3-3 نقشه هم دمای حوضه بجنورد با تاثیر ارتفاعات در اختلاف دمای نواحی مختلف حوضه65
  3-4گلباد سالیانه در دوره شاخص آماری.69
  3-5 منحنی برازش اماری متناسب براطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت بادحداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد.70
  3-6 تغییرات فراوانی باد و میانگین سرعت برای جهت های هشتگانه در طول دوره شاخص  70
  3-7اقلیم نمای دومارتن برای ایستگاه سینوپتیک بجنورد .   74
  3-8 موقعیت ایستگاه سینوپتیک بحنورد در اقلیم نمای آمبرژه 74
  4-1 نقشه حوضه های هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک در حوضه بجنورد     83
  4-2 رودخانه فیروزه در محل عبور از تاقدیس آلاداغ.87
  4-3 رتبه بندی آبراهه های حوضه بجنورد( هیدرولوژیک وغیر هیدرولوژیک حوضه شهری)    89
  4-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد که در آن بین 2 تا بیش از 60% را نشان می دهد     .89
  4-5 هیپسومتری کل حوضه بجنورد .    90
  4- 6 طبقات و جهت شیب در حوضه بجنورد91
  4-7 طبقات ارتفاعی ودرصد و نمودارآلتی متری کل حوضه بجنورد .91
  4-8 منحنی هیپسومتری زیر حوضه تخت ارکان بجنورد     92
  4-9 طبقات ارتفاعی . درصد آن ونمودار آلتی متری تخت ارکان   . 92
  4-10 منحنی هیپسومتری زیر حوضه باز خانه بجنورد 93
  4-11 طبقات ارتفاعی و نمودارآلتی متری زیر حوضه بازخانه     . 93
  4-12 منحنی هیپسومتری و طبقات ارتفاعی زیر حوضه مهنان حوضه بجنورد .94
  4-13طبقات ارتفاعی،درصدونمودارالتی متری حوضه مهنان بجنورد .94
  4-14 منحنی هیپسومتری زیرحوضه فیروزه بجنورد    95
  4-15 طبقات ارتفاعی ونمودار آلتی متری زیر حوضه فیروزه .95
  4-16پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه فیروزه    95
  4-17پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه مهنان . 96
  4-18 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه تخت ارکان96
  4-19 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه بازخانه   96
  4-20 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه باباامان. 99
  4-21 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه چهارخروار     . 99
  4-22 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه فیروزه     99
  4-23 تغییرات نسبت آبدهی سالانه به آبدهی دوره شاخص   100
  4-24 برازش بهترین توزیع آماری برسری مقادیرتجربی آبدهی سالانه ایستگاه های باباامان، فیروزه،چهارخرواروطرق 100
  4-25رابطه بین آبدهی ویژه و سطح حوضه های واقع در پیرامون و حوضه بجنورد 101
  4-26 رودخانه بازخانه در موقعیت جنوب روستای پاقلعه   .   103
  4-27رودخانه فیروزه در موقعیت پل شهرک ولی عصر ، ورود به دشت بجنورد    103
  4-28 تغییرات آبدهی محل ایستگاههای مورد مطالعه و پیرامون در حوضه بجنورد     105
  4-29 روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوضه در دور برگشتهای 50،10،2 و 1000 ساله  107
  4-30 روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوزه در دور برگشتهای 100،20،5و10000 ساله   .107
  4-31 رابطه بین سطح حوزه و بار رسوبی در محدوده مورد مطالعه 109
  4-32 رابطه بین سطح حوزه و رسوب دهی ویژه در محدوده مورد مطالعه . 109
  4-33-الفدیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (فیروزه)   111
  4-33- ب     دیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (باباامان    .111
  4- 34نقشه ابراهه های (مسیلها) حوضه شهری بجنورد بر اساس زمان تمرکز   .115
  4-35 رابطه بین بارندگی و رواناب در روش SCS. 120
  4-36هیدروگراف سیل حوضه آبریز ملکش (حوضه 0) در دوره بازگشتهای تا 100 ساله 121
  4-37 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کال پسته (حوضه 1) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله 121
  4-38 هیدروگراف سیل حوضه آبریز دوبرار (حوضه 2) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله .121
  4- 39 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته برنجی (حوضه 3) در دوره باگشتهای 2 تا 100 ساله    .121
  4-40 هیدروگراف سیل حوضه آبریز قشلاق (حوضه 4) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله   122
  4-41 هیدروگراف سیل حوضه آبریز لنگر (حوضه 5) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله.122
  4-42 هیدروگراف سیل حوضه آبریز باغچق (حوضه 6) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله    .122
  4-43 هیدروگراف سیل حوضه آبریز علی آباد (حوضه 7) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله     .122
  4-44 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته باقرخان (حوضه 8) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله122
  4-45 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه باباامان    125
  4-46 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه چهار خروار     .126
  4-47رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه فیروزه126
  4-48 رودخانه فیروزه در موقعیت خروجی از حوضه در ارتفاع 1010 متر  126
  4-49 رودخانه بازخانه در موقعیت روستای در صوفیان     126
  4-50 رودخانه بازخانه در موقعیت پل شهرک ولی عصر   .127
  5-1نقشه زمین شناسی زیر ساخت شهر ، دشت بجنورد و پیرامون آن 135
  5-2مقاطع ژئوتکنیک دشت بجنورد و پیرامون آن .140
  5-3 نقشه سازندهای زمین شناسی و سطح آبهای زیرزمینی ( هم عمق ) در حوضه بجنورد    .143
  5-4 نقشه منحنی کلرور دشت و حوضه بجنورد و تاثیر آن در شهر سازی    . . 145
  5-5 مخاطرات ناشی از مشکلات نشست زمین در مناطق با پی سنگ آهکی    146
  5-6 رسوبات قاره ای نئوژن واقع در جنوب شرق شهرک ولیعصر 146
  5-7رسوبات کنگلومرای کواترنری واقع در شمال بیمارستان امام علی (ع)   .147
  5-8 نقشه محدوده سنگهای مخاطره آمیز حوضه بجنورد از نظرشهرسازی .148
  5-9 تغییرات در ویژگیهای فیزیکی رسها در هنگام تحکیم149
  5-9-1 میزان نشست سطح زمین بر حسب تغییرات تراز سطح آب زیر زمینی 151
  5-10مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 15 خرداد . 152
  5-11 مشخصات ژئوتکنیکی، سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه چهارراه امیریه .152
  5-12 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه بیمارستان امام رضا   1-152
  5-13 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان شهید 1-152
  5-14 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 17 شهریور . 2-152
  5-15 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی وزمین شناسی در گمانه چاه اکتشافی ش.1 شمال فرودگاه    2.-152
  5-16 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان دکتر شریعتی .3-1525-17 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان طالقانی    . 3-152
  5-18 چارت خمیری در روش کاساگراند    153
  5-19 تغییرات سطح آبزیر زمینی از سال 1349 تا 1378در دشت بجنورد ، تحت تاثیر بارندگی و نشت فاضلاب به آبخان153
  5-20 معیارچینی اصلاح شده (سید و ادریس 1982) جهت شناسایی خاکهای مستعد روانگرایی در حوضه بجنورد    . 158
  5-21 معیار سید و همکاران (2003) برای ارزیابی خطر روانگرایی در کالیفرنیا.    158
  5-22 نقشه برآورد روانگرایی در حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 75 سال بااستفاده ازGIS     160
  5-23 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 475 سال بااستفاده از GIS . 160
  5-24 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 2475سال بااستفاده از  GIS     161
  5-25 نقشه برآورد پایداری در حوضه شهری بجنورد بر اساس نوع رسوبات و تاثیر زلزله با استفاده از GIS . 161
  5-26 گسیختگی لغزشی در مسیر جاده حمزانلودر روی رسوبات نئوژن مارنی رسی گچی     . 162
  5-27گسیختگی لغزشی در مسیر جاده بازخانه مستعد زمین لغزه 162
  6-1 گسترش دریا در شمال شرقی ایران وکشور های همسایه، طی کربونیفر میانی و فوقانی. 165
  6-2 نمایی از گسل راندگی کاکلی در کنار تاقدیس کاکلی در شمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال)     167
  6-3 گسل نابیا (نگاه از گردنه اسدلی شرق به غرب )   . 168
  6-4  گسل راندگی و تاقدیس سرچشمه در شمال روستای سرچشمه (نگاه به سمت شمال) . 168
  6-5 نمایی از راندگی سیساب در شرق روستای سیساب (نگاه به سمت شرق)169
  6- 6 نمایی از مجموعه راندگی توپکانلو در شرق روستای توپکانلو( نگاه به سمت شمال غرب)    . 169
  6- 7 نمایی از راندگی شمال سارمران در جنوب بجنورد (نگاه به سمت جنوب شرق)    .170
  6- 8 نمایی از گسل راندگی چهار خروار . 170
  6- 9 نمایی از گسل شمال بجنورد (نگاه از جنوب)    .   171
  6-10 تاثیر گسل جنوب بجنورد بر رسوبات جوان (گردنه اسدلی). 171
  6- 11 خطواره های لغزشی بر روی آینه گسلی حاکی از حرکت راستالغز با مؤلفۀ چپ براست. 173
  6-12 گسل شرق بجنورد- نگاه از جنوب و تاثیر آن بر سازند تیرگان    175
  6- 13 نمایی شماتیک از پیشروی گسل175
  6-14 رز دیاگرام از گسلهای راندگی منطقه . 176
  6-15 گسلهای شیب لغز حاصل حرکت راستبر یک گسل راستالغز   . 176
  6-16 رز دیاگرام از گسلهای راستالغز منطقه 177
  6-17 نقشه تکتونیکی منطقه بجنورد و پیرامون آن 178
  6- 18 -عوارض ریخت زمین ساختی گسله های راستالغز     . 179
  6-19 ناپیوستگی زاویه دار در بین رسوبات پلیوکواترنر و میوسن در جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق)  182
  6-20 نمایی از توده نفوذی در حواالی روستای حصار حسینی (نگاه به سمت جنوب)     . 182
  عنوان    صفحه
  6-21 نمایی از بریدگیها در رسوبات عهد حاضر در اثر گسل لوجلی متأثر از زلزله 75 بجنورد (نگاه به سمت غرب) . 183
  6-22 بریدگی در رسوبات کواترنری توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت شمال غرب)   . 183
  6-23 بریدگی رسوبات کواترنری توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت غرب)    . 184
  6-24 نمایی از گسل باباامان که در مسیر خود رسوبات کواترنر و جاده آسفالته را بریده است ( نگاه به سمت غرب)184
  6-25 بریدگی رسوبات کواترنری توسط گسل معکوس جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق)  184
  6-26 نمایی از بریدگی و جابه جایی آبراهه توسط گسل چپ لغز قارلق (نگاه به سمت جنوب)  185
  6-27 تصویر ماهوارهای از جابه جایی آبراهه ها توسط گسل سیساب     . 185
  6-28 ایجاد پشته های مسدود کننده در مسیر آبراهه ها در داخل زون گسلی قوچان ـ باخاردین . 186
  6-29 ارتباط بین فعالیت لرزه زمین ساختی و زمین لغزشی 186
  6-30 حرکتهای جوان گسل توپکانلو سبب زمین لغزش در رسوبات پسته لیق شده (نگاه به سمت غرب)    . 187
  6-31 زمین لغزش در راستای گسل قارلق در محل روستای شیخ (نگاه به سمت جنوب)     . 187
  6- 32ارتباط بین جهت گیری تنش های اصلی و شکل گیری انواع گسله ها    189
  6-33 نقشه گسلهای فعال اصلی شمال شرق ایران که سازوکار کانونی بعضی از زمین لرزه ها  189
  6-34 مدل و دینامیک صفحه ایران و صفحات مجاور . 190
  6-35 ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران . 191
  6-36 نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین ارزه (پژوهشگاه بین الملی زلزله ومهندسی زلزله )     . 192
  6-37 واحدهای اساسی لرزه زمین ساخت ایران (بربریان، 1976)193
  6-38 ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران (نوروزی، 1976)     . 193
  6-39 ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران الف (نوگل سادات، 1993) ب (پورکرمانی واسدی،1374)  194
  6-40 زمین لرزه 17 سپتامبر 1923 میلادی شمال بجنورد . 195
  6-41 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ  199
  6-42 تصویر ماهواره ای و همراه مراکز سطحی زلزله درکپه داغ   .   . 200
  6-43 تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه به همراه موقعیت گسل و مراکز سطحی زلزله.   201
  6-44 نقشه سایزموتکتونیکی منطقه مورد مطالعه و پیرامون آن     201
  7 -1 نقشه شهر قدیم بجنورد در دوره قاجاریه 211
  7-2 ساختار شهر قدیم بجنورد در دوره قاجاریه   .211
  7-3 توسعه شهر بجنورد در طی ادوار گذشته از سال 1335 تا 1384   217
  7-4 نقشه روند شهر بجنورد جهت توسعه آن در طی ادوار گذشته    .230
  عنوان     صفحه
  7-5 نقشه واحدهای اراضی حوزه بجنورد    238
  7-6 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد     . 240
  7 – 7 نقشه پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد    . 243
  7-8 نقشه تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد با استفاده از ماهواره ETM+ . 243
  8-1 نقشه لایه های مورد نیاز جهت مکان یابی و توسعه شهری بجنورد   247
  8-2 نقشه توسعه شهر بجنورد در طی ادوار گذشته از سال 1335 تا 1384 .249
  8-3 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد به صورت طبقات ارتفاعی با استفاده از نقشه های رقومی 250001     251
  8-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد    . 252
  8-5 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد بین 2تا بیش از 60%    .253
  8-6 نقشه جهت شیب حوضه بجنورد با استفاده از GIS     .254
  8-7 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد 255
  8-8 نقشه قابلیت استفاده اراضی و ساختار خاک شناسی واحدهای اراضی حوضه بجنورد .256
  8- 9 نقشه لایه های باغات ، زمین های کشاورزی و آبی در معرض خطر جهت توسعه شهری بجنورد . 256
  8-10 نقشه لایه ی نقاط روستایی در معرض اقدام تا شعاع 15 کیلومتر از مرکز شهر     256
  8- 11 نقشه موقعیت توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر . 257 8-12 منابع آبهای سطحی ، زیر زمینی (چشمه و چاه) دردشت و حوضه بجنورد .259 8-13 نقشه سازندهای زمین شناسی حوضه تا شعاع 10 تا 15 کیلومتری شهر بجنورد به منظور توسعه آتی.260
  8-14 نقشه محدوده سازندهای مخاطره آمیز جهت توسعه شهری .267

  پروژه, پایان‌نامه, پایان نامه, دانلود, زمین‌شناسی, زمین شناسی, جغرافی, جغرافیا


  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  بررسي اثرات مخاطرات ژئومورفولوژي در توسعه شهري (حوضه بجنورد) چکیده   1 مقدمه   3 فصل اول       کلیات طرح تحقیق 1-1 چگونگی انتخاب موضوع تحقیق    5 1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه    5 1-3   بیان مسئله و ضرورت پژوهش    6 1-4 پرسشهای تحقیق    11 1-5 فرضیه های تحقیق    11 1-6 اهداف تحقیق    11 1 -7 پیشینه تحقیق    12 1-7-1در سطح جهانی    12 1-7-2 در سطح ملی    12 1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه    13 1-8 استفاده کنندگان از تحقیق    14 1-9 متدولوژی پژوهش    14 1-9-1 روش تحلیل    14 1-9-2 روش تحقیق    14 فصل دوم       داده های ساختمانی 2-1واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران    21 2-1-1- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ 22 2-2تاریخچه چینه ای کپه داغ 23 2-2-1 زمین ساخت کپه داغ   24 2-2-2 زمین شناسی - چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد 24 2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود . 25 2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای . 25 2-2-2-3 سازتند مزدوران . 26 2-2-2-4 سازند کرتاسه 26 2-2-2-5 سازند شوریجه .26 2-2-2-6 سازند تیرگان    27 2-2-2-7 سازند سرچشمه     .28 2-2-8 سازند سنگانه . 28 2-2-2-9 نهشته های نئوژن. 29 2-2-2-10 سازند کواترنری 30 2-4 گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت    37 2-5-1-1زون گسلی قوچان- رباط    40 2-5-1-2زون گسلی شمال شرق بجنورد    40 2-5-1-3 گسله غربی شیخ    40 2-5-1-4 زون گسلی آشخانه    41 2-5-1-5 گسله دنقوز داغ    41 2-5-1-6 گسله رباط قره بیل    41 2-5-1-7 گسله میامی    41 2-5-1-8 گسله جاجرم    41 2-5-1-9 گسله قلی    41 2-5-1-10 گسله نابیا   41 2-5-1-11 گسله سوقا    42 2-5- 1-12 گسله مراوه تپه    42 2-5- 1-13 گسله تکل کوه    42 2-5-1-14 گسله قورخود    42 2-5 -2لرزه ساخت استان خراسان شمالی    42 2-5-2-1 قابلیت لرزه خیزی    43 2-5-2-2 پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ    43 2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ    44 2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی    44 5-2-2-5 قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه    45 2-5-2-6 ژرفای لرزه ها    45 2-6 گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد    46 2-6-1گسل های تراستی و واژگونه    46 2-6-1-1 گسل فیروزه    46 2-6-1-2 گسل ارکان    47 2-6-1-3 گسل حصار    47 2-6-1-4 گسل چهار خروار    47 2-6-1-5 گسل آبچور    48 2-6-2 گسل واژگونه   .48 2-6-2-1 گسل های واژگونه قره قوزی    48 2-6-2-2 گسل واژگونه باباامان    48 2-6-3 گسل های راستالغز    49 2-6-3-1 زون گسلی شمال خاوری بجنورد    49 2-6-3-2گسل چوکانلو    50 2-6-4 گسل های عادی    51 2-7 کلیات ساختاری    51 2-7-1 چین ها    51 2-7-2 ویژگیهای هندسی ساختارهای چین    52 2-7-2-1 مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش    54 فصل سوم        اقلیم – ژئومورفولوژی 3-1 مقدمه    58 3-2- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه   58 3-3-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم 59 3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی   59 3-2-2- توده های مدیترانه ای   59 3-2-3- توده های شمالی و غربی   59 3-2-4 توده های اقیانوس هند     .59 3-2-5- توده های صحرایی   59 3-4بارش    59 3-4-1بارندگی حداکثر 24 ساعته    62 3-4-2- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه  62 3-5- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن)   63 3-6- تعداد روزهای یخبندان   66 3-7 باد   68 3-7-1تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری    69 3-8تبخیر   71 3-9     طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد    73 3-9-2- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن     73 3-9-3- اقلیم نمای آمبرژه   73 3-10پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین   74 3-10-1- شواهد اقلیمی گذشته   74 3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین   75 3-10-3 اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد   77 فصل چهارم       نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری 4-1- مقدمه    82 4-2 رودخانه باباامان    82 4-3 ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد    82 4-4 تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل    83 4-4-1 تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز    83 4-5 سیل گیری شهرها    84 4-6 عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن    85 4-7 بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد    86 4– 7 – 1 ويژگي هاي هندسي حوضه و زير حوضه هاي بجنورد    86 4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه   .78 4-7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه    88 4-7-1-4 توزيع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه    89 4-7-2رژیم آبدهی رودخانه فیروزه    97 4-7-2-1 آبدهی سالانه    97 4-7-2-2 برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف    99 4-7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای    100 4-7-4 آبدهی سالانه برآورد شده در هر یک از آبراهه های اصلی    102 4-7-5 آبدهی ماهانه    103 4-7-6 آبدهی روزانه    104 4-7-7 سیلاب    106 4-7-7-1 بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی    106 4-7-8 رسوب    107 4-7-8-2 آمار و اطلاعات موجود    108 4-7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان    108 4-7-8-4 بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر    108 4-8 بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد    109 4-8-1 کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد    110 4-9برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد    112 4-9-1 برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری    113 4-10 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد    114 4-10-1 سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه    116 4-10-2 رسوب    123 4-10-2-1 برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری    123 فصل پنجم       قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد 5-1 مقدمه    130 5-2 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد    130 5-2-1 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی    130 5-2-1-1 سنگهای رسوبی حوضه بجنورد    131 5-2-2 واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد    139 5-2-2-1 واحد Qt1    133 5-2-2-2 واحد Qt2    133 5-2-2-3 واحد Qa1    133 5-2-2-4 واحد QL    133 5-2-2-5 واحد Qc    133 5-3 بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد    134 5-3-1 ویژگیهای واحدهای غیرسنگی    134 5-3-1-1 شاخص های مهندسی واحد Qt2    134 5-3-1-2 شاخص مهندسی واحد Qa1    135 5-3-1-3 شاخص های مهندسی واحد Qc    136 5-3 -2 ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد    137 5-3-2-1 ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه    138 5-3-2-2 ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد   139 5-3-2-3 بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد   140 5-4 خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد   141 5-5 مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد    143 5-5-1 سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد    144 5-5-2 سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری    144 5- 6 ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن    146 5- 7 ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد    150 5-7-1 پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک    150 5-7-2 نتایج بدست آمده از محاسبات نشست    151 5-8 بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن    152 5-8 -1 ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد    154 5-8-2 زلزله ورودی    154 5-8-3 بررسي استعداد روانگرايي    154 5-8-4 داده هاي مورد نياز ارزيابي استعداد روانگرايي    156 5-8-5 محاسبه فاکتور عمق    157 5-8-6 ارزيابي خطر روانگرايي در بخشهاي مختلف حوضه    157 فصل ششم       قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد 6-1 تکامل تکتونیکی    165 6-1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد    165 6-2 گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد    166 6-2-1 انواع گسله ها    166 6-2-2 گسلش (گسل خوردگي) 167 6-2-3 گسله هاي فشارشی    167 6-2-4 گسلهاي راستالغز 172 6-2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش 175 6-3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی 178 6-3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک 178 6-3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی 178 6-3-3 شواهد زئومورفولوژی زمین ریخت شناسی    179 6-3-4 تقسيم بندي گسله‌ها از ديدگاه فعاليت    180 6-3-5 نشانگرهای باستان شناسی 181 6-3-6 نشانگرهای تاریخی 181 6-3-7 نشانگرهای زلزله شناسی 181 6-3-8 نشانگرهای ژئودزی 181 6-3-9 علائم وشواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد    181 6-3-10 راستای عمومی تنش   188 6-3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال 188 6-3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها 189 6-3-13جهت گیری چین خوردگی ها 189 6-3-14 نتيجه‌گيري    190 6-4 بررسی های لرزه زمين ساختي    190 6-4-1 لرزه‌خيزي ايران 190 6-4-2 لرزه خیزی کپه داغ    191 6-4-3 ايالت‌هاي لرزه زمين ساختی ايران 192 6-4-3-1 تقسيم بندي بربريان (1976) 193 6-4-3-2 تقسيم‌بندي نوروزي (1976)     (شکل 6-44)    193 6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993) 193 6-4-3-4 پوركرماني و اسدي (1374)    193 6-4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد    194 6-4-4-1 زمين لرزه ‌هاي تاريخی (پيش از سده بيستم) گستره مورد مطالعه 194 6-4-4-2 زمين لرزه‌هاي قرن بیستم    195 6-4-5 تقسيم‌بندي لرزه‌خيزي پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد 196 6-6-4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش 197 6-4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای    197 6-4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ 197 6-4-9 توزيع مراكز سطحي زلزله در منطقه بجنورد 198 6-4-10 ارتباط زمين لرزه ها با گسل هاي منطقه 198 6-4-11 روابط آماری داده های لرزه ای 199 6-4-11-1 رابطه فراوانی-سال 199 6-4-11-2 فراوانی – بزرگا 202 6-4-11-3 فراوانی - عمق کانونی 203 6-4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb    203 6-4-11-5 تعیین حد آستانه 204 6-4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر    204 6-4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period)    205 6-4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها 205 6-4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها 205 6-4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها    206 فصل هفتم       روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک 7-1 مقدمه   211 7-2توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد    211 7-2-1 شهر قدیم بجنورد    212 7-2-2 بجنورد امروز    214 7-3 بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری    218 7-3-1 مقدمه    218 7-3-2 تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید    219 7-3-3 تحولات جمعیت شهر بجنورد    222 7-3-4 مهاجرت    223 7-3-5 برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی    225 7-4 روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد    228 7-4-1 تحولات و کاربری اراضی شهری    228 7-4-2 مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته    229 7-4-3 جهات توسعه    231 7-4-4 ویژگیهای کالبدی 233 7-5 توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد . .236 7-5-1 طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری .236 7-5-2 بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز239 7-5-2-1 رطوبت خاک240 7-5-2-2 بافت خاک    240 7-5-2-3 استحکام برشی    240 7-5-2-4 میزان کربنات کلسیم موجود در خاک    241 7-6 نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی    241 7-6-1 نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی    241 7-6-2طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد    242 7-6-3 تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد    243 فصل هشتم       نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS 8-1 نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری     250 8-2 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد     251 8-3 نقشه شیب (Slope map)    252 8-4 نقشه جهت شیب    254 8-5 نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد    256 8-6 لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر    257 8-7 لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر    257 8-8 ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد    258 8-9 نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد    258 8-10 نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد    260 8-11نتیجه گیری نهائی    261 8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات   .267 8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد   268 فهرست جدول ها 1-1 تلفات ناشي از بلايا بر حسب قاره ها و نواحي مختلف در خلال سالهاي 80 – 1947     . 7 1-2 تعداد مردمي كه به علت مصيبت محيطي در هر سال و در سطح جهاني که طي سالهاي 1968 و 1992 به طور ميانگين آسيب ديده اند    9 1- 3 درصد جهاني مصيبتهاي چشمگير با توجه به نوع آنها طي سالهاي 1963 – 1992    .9 1-4 تعداد مصيبتهاي چشمگير در مقياس قاره اي طي سالهاي 1963- 1992    .9 1- 5 فهرست كشورهايي كه تلفات آنها بيشتر در مقايسه با كشورهايي كه درآمد آنها بيشتر است .10 1-6 كشورهايي كه در طي سالهاي 1992 – 1968 ، بيش از دوهزار نفر كشته داشتند 10 2-1 زلزله های مهم پیرامون حوضه بجنورد از سال 1997-1943 میلادی . 45 2-2 تعدادی از گسل های پیرامون حوضه و توان لرزه زایی آنها    . 46 3-1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده جهت حوضه بجنورد . 58 3-2 میزان بارش ماهانه و سالانه در هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه در دوره آماری موجود در حوضه بجنورد    .60 3-3 توزیع بارندگی فصلی و درصد آن در هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در دوره آماری موجود     .60 3-4 دوره برگشت (Return Period (yr)) و ضرایب مربوط به رابط . 62 3-5 مقادیر شدت ، مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد.63 3-6رژیم دمای حوضه مطالعاتی بجنورد (ایستگاههای مورد استفاده) بر حسب درجه سانتیگراد    .64 3-6-1 معادلات گرادیان حرارتی ماهانه و سالانه حوضه های مطالعاتی در شهرستان بجنورد64 3 –7 ميانگين حداكثر دماي روزانه در ايستگاههاي مورد مطالعه حوضه بجنورد    64 3 – 8 ميانگين حداقل دماي روزانه در ايستگاه هاي مورد مطالعه در حوضه بجنورد.64 3-  9 برآوردمقاديرميانگين حداقل وحداكثر دما درارتفاعات مختلف حوضه هاي مطالعاتي درجه سانتي گراد.65 3-10 مقادیر میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 66 3- 11سرعت متوسط باد در ارتفاع 24 و 10 متری 69 3-12 تغییرات سرعت باد با دور بازگشت های مختلف در ایستگاه بجنورد (متر بر ثانیه )69 3-12-1 معیار سرعت – فراوانی باد در جهت های هشتگانه    69 3-13 نتایج برازش توزیع آماری مناسب بر اطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد .70 3-14 نتایج محاسبه پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد در دوره.برگشتهای متعدد    70 3-15 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه    .71 3-16 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت و سطح آزاد آب (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه 72 3-17 ارتفاع تبخیرماهانه ، فصلی و سالانه از سطح درایستگاه سینوپتیک بجنورد – روش پنمن مانتیس بر اساس متوسط درجه حرارت ماهانه    . 72 3-18ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح در ایستگاه سینوپتیک بجنورد – روش پنمن مانتیس بر اساس متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه. 72 3-19محدوده ضریب خشکی دومارتن برای تعیین نوع اقلیم در حوضه ی بجنورد    .73 3-20 ضرایب اقلیمی و نوع آب و هوا در محل ایستگاههای حوزه آبریز مورد مطالعه .73 4-1تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی در سیلاب متوسط سالانه.84 4 – 2 برخي ويژگيهاي هندسي زير حوضه هاي 4 گانه حوضه زهكشي بجنورد    87 4-3 تراكم زهكشي حوضهبجنوردو زير حوضه هاي آن.89 4 –4 طبقه بندي شيب در حوضه بجنورد با توجه به اهداف ويژه توسعه شهري90 4-5 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد در هر يك از طبقات ارتفاعي و مساحت آنها    90 4-6 طبقات و جهت شیب حوضه .91 4-7 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری کل حوضه بجنورد     91 4-8 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد (زیر حوضه تخت ارکان) و طبقات ارتفاعی آن    91 4-9 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری تخت ارکان     92 4-10 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه بازخانه) و طبقات ارتفاعی    92 4-11 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه بازخانه. 93 4-12توزیع ارتفاعی و منحنی هیپسومتری حوضه بجنورد (زیر حوضه مهنان)و طبقات ارتفاعی 93 4- 13 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه مهنان .94 4-14 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه فیروزه) طبقات ارتفاعی و منحنی هیپسومتری .94 4-15 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه فیروزه   95 4- 16 محاسبات هيدرولوژيكي حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن96 4-17 ویژگی های مورفومتری کل حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن.97 4-18 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه    98 4-19 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه .98 4-20 نتایج برآورد آبدهی سالانه در دوره برگشتهای مختلف تر سالی و خشکسالی در ایستگاههای محدوده مورد مطالعه بر حسب مترمکعب بر ثانیه 100 4-21 برآورد سالانه مشاهده شده در ایستگاههای مورد مطالعه. 102 4-22 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان .104 4-23 و پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه هیدرومتری چهارخروار طی دوره شاخص آماری .104 4-24 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه فیروزه در محل ایستگاه هیدرومتری طی دوره شاخص آماری .105 4-25 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه بازخانه در محل خروجی از روستای پاقلعه .105 4-26 تفکیک آبدهی پایه و سیلابی در سالهایی خشک ، متوسط و مرطوب در ایستگاههای. مورد مطالعه.105 4- 27 نتایج برآورد مقادیر حداکثر لحظه ای در محل های خروجی و اندازه گیری شده برحسب مترمکعب در ثانیه 106 4-28 روابط تحلیل منطقه ای سیلاب برای هر دوره بازگشت به همراه ضرایب همبستگی. 106 4-29 نتایج محاسبه بار رسوبی سالانه ایستگاههای مورد مطالعه در حوضه بجنورد و پیرامون. 108 4-30 مقدار برآورد رسوب دهی در هریک از ایستگاههای مورد نظر در حوزه و پیرامون آن109 4-31 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان   .111 4-32 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری فیروزه.111 4-33 برآورد مصرف سرانه سال 1379 توسط شرکت سروآب (Lpcd) .113 4-34 محاسبه و برآورد متوسط مصرف سرانه آتی شهر بجنورد تا افق 1485 .114 4-35 نتایج محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز مورد مطالعه    . 115 4-36 ایستگاههای انتخابی همراه با دبی حداکثر لحظه ای محاسبه شده با توزیع لوگ. پیرسون تیپ III .116 4-37 روابط بین سطح حوضه و دبی یژه سیلاب در دوره بازگشتهای مختلف     117 4-38 برآورد دبی پیک با دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش تحلیل منطقه ای سیلاب برحسب مترمکعب بر ثانیه117 4-39 نتایج محاسبه دبی پیک در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش استدلالی بر حسب مترمکعب در ثانیه.118 4-40 خلاصه نتایج برآورد سیلاب در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله حوضه های مورد مطالعه به روش SCS برحسب مترمکعب در     120 4-41 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه باباامان    . 124 4-42 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه چهار خروار. 124 4-43 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه فیروزه   125 4-44 برآورد رسوب دهی ویژه ایستگاههای مورد مطالعه در حوزه بجنورد.125 4-45 مقادیر آورد سالانه رسوب در محل خروجی هر یک از آبراهه ها در محدوده حوضه شهری بجنورد    .125 5-1 خلاصه ای از ویژگیهای سنگ بکر ، تجزیه شده و توده سنگ132 5-2 نفوذپذیری ، تغییر شکل و مقاومت برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد 132 5-3 ویژگیهای فیزیکی برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد   .132 5-4 وضعیت واحدهای سنگچینه ای رخنمون یافته در حوضه مورد مطالعه   .134 5-5 ویژگیهای مهندسی رسوبات واحدهای غیر سنگی کوارتز در حوضه بجنورد   . 137 5-6 طبقه بندی رسوبات کربنی خالص برای مقاصد شهری 139 5-7 مقایسه برخی از ویژگیهای فیزیکی چند نمونه ماسه سنگ مختلف و آهک ها در حوضه بجنورد     140 5-8 شرح مقاطع ژئوفیزیکی دشت بجنورد . 141 5-9 علل فرونشینی سطح زمین.148 5 -10 ویژگیهای رسوبی سیلابی و پایداری شهری    150 5-11 علامتهای رده و زیر رده های خاک در روش کاساگراند. 152 6-1 فهرست زمین لرزه های تاریخی مربوط به محدوده پژوهش و پیرامون آن 194 6-2 مشخصات گسل های فعال در پیرامون حوزه مورد مطالعه     198 6-3 دوره بازگشت بر حسب بزرگا  205 6-4 پتانسیل لرزه زایی برخی گسل های فعال پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد    207 6-5 برآورد شدت زمین لرزها در کانون ومیزان جابه جا شدگی در راستای گسله های . 207 7-1 جمعیت خانوار روستایی شهرستان بجنورد براساس تقسیمات سیاسی جدید طی .سالهای 85- 1345    .219 7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85   220 7-3 جمعیت و خانوار شهرستان بجنورد بر حسب تقسیمات سیاسی جدید.221 7-4 مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کشور و جمعیت شهری بجنورد طی سالهای1385-1345   .223 7-5 حجم جمعیت شهر بجنورد تغییرات آن براساس تقسیمات سیاسی جدید در فاصله سالهای 1385-1335222 7-6 جمعیت شهر بجنورد بر حسب محل تولد در سرشماری سالهای 1345 و 1355 .223 7-7جمعیت ساکن درشهر بجنوردبرحسب محل تولد ومقایسه آن باشهری استان خراسان در سالهای 1364-1370224 7- 8 مهاجران وارده به شهرستان بجنوردطی10سال قبل ازسرشماری آبان 1375برحسب آخرین محل اقامت قبلی    .224 7-9 مهاجران وارد شده به شهرستان بجنورد در طی 10 سال قبل از سرشماری 1385برحسب آخرین محل اقامت  224 7-10 الف) تعداد موالید شهر بجنورد در سالهای 85-84     .225 7-10 ب) مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد موالید سال 1385    225 7-10 ج) تعداد مرگ و میر شهر بجنورد در سالهای 85-84     . 225 7-11مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد تا سال 1485 .225 7-12 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد برحسب رشد طبیعی 225 7-13 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد بر پایه دو فرض تا سال 1485227 7-14 روند تحولات کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320 تا 1384. 228 7-15 کاربری اراضی وضع موجود پیشنهادی طرح جامع شهر بجنورد 1374    .231 7-16 روند توسعه کالبدی و جمعیت شهر و پیش بینی تا افق 1485    . 233 7-17 میزان نسبی کربنات کلسیم در اجزاء واحدهای اراضی حوضه بجنورد    240 7-18 طبقه بندی پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد    .242 7-19 طبقه بندی نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد .244 8- 1 ا نواع لایه های اطلاعاتی بکارگرفته شده در ارزیابی توسعه فیزیکی و مکان گزینی بهینه اراضی شهری .248 8-2 مشخصات نقشه شیب حوضه بجنورد .253 8-3 مشخصات جهت شیب حوضه بجنورد  254 8-4 محاسبات انجام گرفته بر روی تناسب اراضی و ساختار خاکشناسی حوضه بجنورد جهت توسعه آتی255 8-5 اطلاعات حاصله از لایه توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر     257 8-6 محاسبات انجام گرفته بر روی ساختار زمین شناسی حوضه شهری بجنورد جهت توسعه آتی    .260 فهرست نمودارها 1-1 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف 7 1-2 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف7 6-1 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای دوره زمانی 1917 تا 2003 میلادی بر پایه داده های دور لرزه ای     .200 6-2 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای بازه زمانی 1996 تا 2005 میلادی برپایه دادهای شبکه لرزه نگاری محلی    .201 6-3 رابطه فراوانی –   بزرگا برای رخدادهای لرزه ای مربوط به سالهای 1917 تا 2003 میلادی  202 6-4 فراوانی – عمق کانونی دادها برای دادهای دورلرزهای سالهای1917 تا 2003 202 6-5 رابطه خطی بین امواج سطحی Ms و امواج درونیmb.203 6-6 توزیع فراوانی نسبی و تجمعی (m) برای رخدادهای لرزه ای 1964 تا 2002 کاتالوگ(ISC) .203 6-7 رابطه بین بزرگی MS و فراوانی تجمعی رخدادهای لرزه ای 204 7- 1نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85 .218 7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85  219 7- 3مقایسه روند رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان بجنورد طی سالهای 75-45 .220 7-4 مقایسه جمعیت شهری شهرستان و شهر بجنورد طی سالهای 1385-1335 222 7-5 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320تا 1384    .228 فهرست شکل ها 1-1 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی.6 1-2 مخاطرات طبیعی ( ناخواسته ) مخاطرات انسان ساخت . 8 1-3 نمایش شکل گیری اشکال محیطی     14 1-4راه وصول به تحلیل و تفسیر استقرایی  15 1-5روش های وصول به تحلیل علمی به روش قیاسی .15 2-1 جایگاه پهنه ی کپه داغ در شمال خاوری ایران . 21 2-2 موقعیت پهنه ی رسوبی کپه داغ در کلیات ساختاری ایران . .22 2-3 مقطع زمین شناسی از حوزه ی بجنورد     مقیاس 1    250,000 (منبع    سازمان زمین شناسی کشور؛نقشه زمین شناسی بجنورد)25 2-4 نقشه زمین شناسی 1    250000 بجنورد29 2-5  قرارگیری طبقات نئوژن بر روی سازند کرتاسه و تأثیر فعالیت کوهزایی30 2-6 مقطع زمین شناسی جنوب غربی،شمال شرقی از غرب حوضه بجنورد.30 2-7 نقشه سنگ شناسی سازندهای موجود در حوضه بجنورد 31 2-8 وضع خشکی ها و محیط های آبی ایران از پرکامبرین به بعد  35 2-9 نقشه زمین شناسی ساده ای از رشته کوه های بینالود در غرب مشهد 36 2-10 نقشه پالئوژئوگرافی ایران درزمان رتو - لیاسیک، بعد از حرکات کوهزایی تریاس میانی 36 2-11 موقعیت کلی ساختمان ایران در حد بین کرتاسه – پالئوسن (65 میلیون سال قبل) 37 2-12 نقشه پالئو ژئوگرافی ایران در زمان پالئوسن- ائوسن، بعد از کوهزایی کرتاسه پایانی     38 2-13 نقشه محیط های تکتونیکی ایران     39 2-14   نقشه ی خطر لرزه خیزی ایران .40 2-15 تصویر ماهواره ای از محدوده حوضه بجنورد و گسلهای موجود در آن(منبع     سازمان فضایی کشور،تصویر اهواره ایETM ، سال2003) . 50 2-17   نمایی از یک چین در حوزه بجنورد    .51 2-19 نمایی ازتاقدیس کاکلی درشمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال شرق)52 2-20 دور نمایی از تاقدیس زاب در کوه زاب (نگاه به سمت شرق)    53 2-21   نمایی از ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (نگاه به سمت غرب)    53 عنوان    صفحه 2-22 دورنمایی ازتاقدیس سرچشمه درشمال مجتمع پتروشیمی (نگاه به سمت شمال غرب)    . 54 2-23   رز دیاگرام چینهای منطقه براساس راستای محور چینها     55 3-1نقشه همباران حوضه بجنورد با استفاده از مدل رقومی نقشه های توپوگرافی 61 3-2منحنی شدت،مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد . 63 3-3 نقشه هم دمای حوضه بجنورد با تاثیر ارتفاعات در اختلاف دمای نواحی مختلف حوضه65 3-4گلباد سالیانه در دوره شاخص آماری.69 3-5 منحنی برازش اماری متناسب براطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت بادحداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد.70 3-6 تغییرات فراوانی باد و میانگین سرعت برای جهت های هشتگانه در طول دوره شاخص  70 3-7اقلیم نمای دومارتن برای ایستگاه سینوپتیک بجنورد .   74 3-8 موقعیت ایستگاه سینوپتیک بحنورد در اقلیم نمای آمبرژه 74 4-1 نقشه حوضه های هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک در حوضه بجنورد     83 4-2 رودخانه فیروزه در محل عبور از تاقدیس آلاداغ.87 4-3 رتبه بندی آبراهه های حوضه بجنورد( هیدرولوژیک وغیر هیدرولوژیک حوضه شهری)    89 4-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد که در آن بین 2 تا بیش از 60% را نشان می دهد     .89 4-5 هیپسومتری کل حوضه بجنورد .    90 4- 6 طبقات و جهت شیب در حوضه بجنورد91 4-7 طبقات ارتفاعی ودرصد و نمودارآلتی متری کل حوضه بجنورد .91 4-8 منحنی هیپسومتری زیر حوضه تخت ارکان بجنورد     92 4-9 طبقات ارتفاعی . درصد آن ونمودار آلتی متری تخت ارکان   . 92 4-10 منحنی هیپسومتری زیر حوضه باز خانه بجنورد 93 4-11 طبقات ارتفاعی و نمودارآلتی متری زیر حوضه بازخانه     . 93 4-12 منحنی هیپسومتری و طبقات ارتفاعی زیر حوضه مهنان حوضه بجنورد .94 4-13طبقات ارتفاعی،درصدونمودارالتی متری حوضه مهنان بجنورد .94 4-14 منحنی هیپسومتری زیرحوضه فیروزه بجنورد    95 4-15 طبقات ارتفاعی ونمودار آلتی متری زیر حوضه فیروزه .95 4-16پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه فیروزه    95 4-17پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه مهنان . 96 4-18 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه تخت ارکان96 4-19 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه بازخانه   96 4-20 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه باباامان. 99 4-21 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه چهارخروار     . 99 4-22 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه فیروزه     99 4-23 تغییرات نسبت آبدهی سالانه به آبدهی دوره شاخص   100 4-24 برازش بهترین توزیع آماری برسری مقادیرتجربی آبدهی سالانه ایستگاه های باباامان، فیروزه،چهارخرواروطرق 100 4-25رابطه بین آبدهی ویژه و سطح حوضه های واقع در پیرامون و حوضه بجنورد 101 4-26 رودخانه بازخانه در موقعیت جنوب روستای پاقلعه   .   103 4-27رودخانه فیروزه در موقعیت پل شهرک ولی عصر ، ورود به دشت بجنورد    103 4-28 تغییرات آبدهی محل ایستگاههای مورد مطالعه و پیرامون در حوضه بجنورد     105 4-29 روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوضه در دور برگشتهای 50،10،2 و 1000 ساله  107 4-30 روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوزه در دور برگشتهای 100،20،5و10000 ساله   .107 4-31 رابطه بین سطح حوزه و بار رسوبی در محدوده مورد مطالعه 109 4-32 رابطه بین سطح حوزه و رسوب دهی ویژه در محدوده مورد مطالعه . 109 4-33-الفدیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (فیروزه)   111 4-33- ب     دیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (باباامان    .111 4- 34نقشه ابراهه های (مسیلها) حوضه شهری بجنورد بر اساس زمان تمرکز   .115 4-35 رابطه بین بارندگی و رواناب در روش SCS. 120 4-36هیدروگراف سیل حوضه آبریز ملکش (حوضه 0) در دوره بازگشتهای تا 100 ساله 121 4-37 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کال پسته (حوضه 1) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله 121 4-38 هیدروگراف سیل حوضه آبریز دوبرار (حوضه 2) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله .121 4- 39 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته برنجی (حوضه 3) در دوره باگشتهای 2 تا 100 ساله    .121 4-40 هیدروگراف سیل حوضه آبریز قشلاق (حوضه 4) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله   122 4-41 هیدروگراف سیل حوضه آبریز لنگر (حوضه 5) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله.122 4-42 هیدروگراف سیل حوضه آبریز باغچق (حوضه 6) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله    .122 4-43 هیدروگراف سیل حوضه آبریز علی آباد (حوضه 7) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله     .122 4-44 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته باقرخان (حوضه 8) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله122 4-45 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه باباامان    125 4-46 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه چهار خروار     .126 4-47رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه فیروزه126 4-48 رودخانه فیروزه در موقعیت خروجی از حوضه در ارتفاع 1010 متر  126 4-49 رودخانه بازخانه در موقعیت روستای در صوفیان     126 4-50 رودخانه بازخانه در موقعیت پل شهرک ولی عصر   .127 5-1نقشه زمین شناسی زیر ساخت شهر ، دشت بجنورد و پیرامون آن 135 5-2مقاطع ژئوتکنیک دشت بجنورد و پیرامون آن .140 5-3 نقشه سازندهای زمین شناسی و سطح آبهای زیرزمینی ( هم عمق ) در حوضه بجنورد    .143 5-4 نقشه منحنی کلرور دشت و حوضه بجنورد و تاثیر آن در شهر سازی    . . 145 5-5 مخاطرات ناشی از مشکلات نشست زمین در مناطق با پی سنگ آهکی    146 5-6 رسوبات قاره ای نئوژن واقع در جنوب شرق شهرک ولیعصر 146 5-7رسوبات کنگلومرای کواترنری واقع در شمال بیمارستان امام علی (ع)   .147 5-8 نقشه محدوده سنگهای مخاطره آمیز حوضه بجنورد از نظرشهرسازی .148 5-9 تغییرات در ویژگیهای فیزیکی رسها در هنگام تحکیم149 5-9-1 میزان نشست سطح زمین بر حسب تغییرات تراز سطح آب زیر زمینی 151 5-10مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 15 خرداد . 152 5-11 مشخصات ژئوتکنیکی، سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه چهارراه امیریه .152 5-12 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه بیمارستان امام رضا   1-152 5-13 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان شهید 1-152 5-14 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 17 شهریور . 2-152 5-15 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی وزمین شناسی در گمانه چاه اکتشافی ش.1 شمال فرودگاه    2.-152 5-16 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان دکتر شریعتی .3-1525-17 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان طالقانی    . 3-152 5-18 چارت خمیری در روش کاساگراند    153 5-19 تغییرات سطح آبزیر زمینی از سال 1349 تا 1378در دشت بجنورد ، تحت تاثیر بارندگی و نشت فاضلاب به آبخان153 5-20 معيارچيني اصلاح شده (سيد و ادريس 1982) جهت شناسایی خاکهای مستعد روانگرایی در حوضه بجنورد    . 158 5-21 معيار سيد و همکاران (2003) براي ارزيابي خطر روانگرايي در کاليفرنيا.    158 5-22 نقشه برآورد روانگرایی در حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 75 سال بااستفاده ازGIS     160 5-23 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 475 سال بااستفاده از GIS . 160 5-24 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 2475سال بااستفاده از  GIS     161 5-25 نقشه برآورد پایداری در حوضه شهری بجنورد بر اساس نوع رسوبات و تاثیر زلزله با استفاده از GIS . 161 5-26 گسيختگي لغزشي در مسير جاده حمزانلودر روی رسوبات نئوژن مارنی رسی گچی     . 162 5-27گسيختگي لغزشي در مسير جاده بازخانه مستعد زمين لغزه 162 6-1 گسترش دریا در شمال شرقی ایران وکشور های همسایه، طی کربونیفر میانی و فوقانی. 165 6-2 نمایی از گسل راندگی کاکلی در کنار تاقدیس کاکلی در شمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال)     167 6-3 گسل نابیا (نگاه از گردنه اسدلی شرق به غرب )   . 168 6-4  گسل راندگی و تاقدیس سرچشمه در شمال روستای سرچشمه (نگاه به سمت شمال) . 168 6-5 نمایی از راندگی سیساب در شرق روستای سیساب (نگاه به سمت شرق)169 6- 6 نمایی از مجموعه راندگی توپکانلو در شرق روستای توپکانلو( نگاه به سمت شمال غرب)    . 169 6- 7 نمایی از راندگی شمال سارمران در جنوب بجنورد (نگاه به سمت جنوب شرق)    .170 6- 8 نمایی از گسل راندگی چهار خروار . 170 6- 9 نمایی از گسل شمال بجنورد (نگاه از جنوب)    .   171 6-10 تاثیر گسل جنوب بجنورد بر رسوبات جوان (گردنه اسدلی). 171 6- 11 خطواره هاي لغزشي بر روي آينه گسلي حاكي از حركت راستالغز با مؤلفۀ چپ براست. 173 6-12 گسل شرق بجنورد- نگاه از جنوب و تاثیر آن بر سازند تیرگان    175 6- 13 نمایی شماتیک از پیشروی گسل175 6-14 رز دیاگرام از گسلهای راندگی منطقه . 176 6-15 گسلهای شیب لغز حاصل حرکت راستبر یک گسل راستالغز   . 176 6-16 رز دیاگرام از گسلهای راستالغز منطقه 177 6-17 نقشه تکتونیکی منطقه بجنورد و پیرامون آن 178 6- 18 -عوارض ریخت زمین ساختی گسله های راستالغز     . 179 6-19 ناپیوستگی زاویه دار در بین رسوبات پلیوکواترنر و میوسن در جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق)  182 6-20 نمایی از توده نفوذی در حواالی روستای حصار حسینی (نگاه به سمت جنوب)     . 182 عنوان    صفحه 6-21 نمایی از بريدگيها در رسوبات عهد حاضر در اثر گسل لوجلی متأثر از زلزله 75 بجنورد (نگاه به سمت غرب) . 183 6-22 بریدگی در رسوبات كواترنري توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت شمال غرب)   . 183 6-23 بریدگی رسوبات کواترنری توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت غرب)    . 184 6-24 نمایی از گسل باباامان که در مسیر خود رسوبات کواترنر و جاده آسفالته را بریده است ( نگاه به سمت غرب)184 6-25 بریدگی رسوبات کواترنری توسط گسل معکوس جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق)  184 6-26 نمایی از بریدگی و جابه جایی آبراهه توسط گسل چپ لغز قارلق (نگاه به سمت جنوب)  185 6-27 تصویر ماهوارهای از جابه جایی آبراهه ها توسط گسل سیساب     . 185 6-28 ایجاد پشته های مسدود کننده در مسیر آبراهه ها در داخل زون گسلی قوچان ـ باخاردین . 186 6-29 ارتباط بین فعالیت لرزه زمین ساختی و زمین لغزشی 186 6-30 حرکتهای جوان گسل توپکانلو سبب زمین لغزش در رسوبات پسته لیق شده (نگاه به سمت غرب)    . 187 6-31 زمین لغزش در راستای گسل قارلق در محل روستای شیخ (نگاه به سمت جنوب)     . 187 6- 32ارتباط بین جهت گیری تنش های اصلی و شکل گیری انواع گسله ها    189 6-33 نقشه گسلهای فعال اصلی شمال شرق ایران که سازوکار کانونی بعضی از زمین لرزه ها  189 6-34 مدل و دینامیک صفحه ایران و صفحات مجاور . 190 6-35 ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران . 191 6-36 نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین ارزه (پژوهشگاه بین الملی زلزله ومهندسی زلزله )     . 192 6-37 واحدهای اساسی لرزه زمین ساخت ایران (بربریان، 1976)193 6-38 ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران (نوروزی، 1976)     . 193 6-39 ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران الف (نوگل سادات، 1993) ب (پورکرمانی واسدی،1374)  194 6-40 زمين لرزه 17 سپتامبر 1923 ميلادي شمال بجنورد . 195 6-41 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ  199 6-42 تصویر ماهواره ای و همراه مراکز سطحی زلزله درکپه داغ   .   . 200 6-43 تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه به همراه موقعیت گسل و مراکز سطحی زلزله.   201 6-44 نقشه سایزموتکتونیکی منطقه مورد مطالعه و پیرامون آن     201 7 -1 نقشه شهر قدیم بجنورد در دوره قاجاریه 211 7-2 ساختار شهر قدیم بجنورد در دوره قاجاریه   .211 7-3 توسعه شهر بجنورد در طی ادوار گذشته از سال 1335 تا 1384   217 7-4 نقشه روند شهر بجنورد جهت توسعه آن در طی ادوار گذشته    .230 عنوان     صفحه 7-5 نقشه واحدهای اراضی حوزه بجنورد    238 7-6 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد     . 240 7 – 7 نقشه پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد    . 243 7-8 نقشه تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد با استفاده از ماهواره ETM+ . 243 8-1 نقشه لایه های مورد نیاز جهت مکان یابی و توسعه شهری بجنورد   247 8-2 نقشه توسعه شهر بجنورد در طی ادوار گذشته از سال 1335 تا 1384 .249 8-3 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد به صورت طبقات ارتفاعی با استفاده از نقشه های رقومی 250001     251 8-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد    . 252 8-5 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد بین 2تا بیش از 60%    .253 8-6 نقشه جهت شیب حوضه بجنورد با استفاده از GIS     .254 8-7 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد 255 8-8 نقشه قابلیت استفاده اراضی و ساختار خاک شناسی واحدهای اراضی حوضه بجنورد .256 8- 9 نقشه لایه های باغات ، زمین های کشاورزی و آبی در معرض خطر جهت توسعه شهری بجنورد . 256 8-10 نقشه لایه ی نقاط روستایی در معرض اقدام تا شعاع 15 کیلومتر از مرکز شهر     256 8- 11 نقشه موقعیت توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر . 257 8-12 منابع آبهای سطحی ، زیر زمینی (چشمه و چاه) دردشت و حوضه بجنورد .259 8-13 نقشه سازندهای زمین شناسی حوضه تا شعاع 10 تا 15 کیلومتری شهر بجنورد به منظور توسعه آتی.260 8-14 نقشه محدوده سازندهای مخاطره آمیز جهت توسعه شهری .267 پروژه, پايان‌نامه, پايان نامه, دانلود, زمين‌شناسي, زمين شناسي, جغرافي, جغرافيا

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال