مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : روانشناسی, روان شناسی, روانکاوی, علوم تربیتی
قیمت : 10000 تومان
تعداد صفحات : 110
نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

چکیده
فصل اول طرح تحقیق
1ـ1 مقدمه
1ـ2 عنوان تحقیق
1ـ3 بیان مسأله
1ـ4 اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
محدوده زمانی و مکانی تحقیق
مروری بر مطالعات پیشین
1ـ تحقیقات انجام شده داخلی
ـ1 تحقیقات انجام شده خارجی
ـ1 نتیجه گیری از تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
تعاریف مفهوم هویت
چگونه می توان هویت اجتماعی را تعریف کرد؟
به طور خلاصه
موانع و تنگناهای تحقیق
فصل دوم مبانی و چارچوب نظری تحقیق
1-2 مقدمه
2-2 مباحث نظری
1-2-2 امیل دورکیم
2-2-2 تالکوت پارسونز
3-2-2ماکس وبر
4-2-2 کنش متقابل نمادی

چارلز هارتون کولی

6-2-2 جورج هربرت مید

اروینگ گافمن
8-2-2 پیتر بورک
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
4-2 پرسش های تحقیق
5-2 فرضیات تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
1-2 مقدمه
2-2 مباحث نظری
1-2-2 امیل دورکیم
2-2-2 تالکوت پارسونز
3-2-2ماکس وبر
4-2-2 کنش متقابل نمادی

چارلز هارتون کولی

6-2-2 جورج هربرت مید

اروینگ گافمن
8-2-2 پیتر بورک
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
4-2 پرسش های تحقیق
5-2 فرضیات تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 نوع تحقیق
3-3 تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق
5-3 شاخص سازی متغیرهای تحقیق
1-5-3- شاخص سازی متغیرهای مستقل شماره سوال در پرسشنامه
6-3- قابلیت اعتماد شاخصها (آلفای کرانباخ)
7-3 اعتبار تحقیق
3 – جامعه آماری
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
1-9-3 حجم نمونه
2-9-3 شیوه نمونه گیری
10-3 واحد تحلیل
11-3 تکنیکها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
12-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم یافته ها و دستاوردهای تحقیق
1-4-مقدمه
2-4- توصیف متغیر ها
1-2-4- جنس
2-2-4- پایه تحصیلی
3-2-4-رشتۀ تحصیلی
4-2-4 تحصیلات پدر
5-2-4 تحصیلات مادر
6-2-4درآمد ماهانه خانواده
7-2-4 میزان رضایت از خود
8-2-4 موردتایید دیگران بودن
9-2-4 درونی کردن ارزشها
10-2-4-هماهنگی ارزشهای گروهی
11-2-4 پایگاه اقتصادی- اجتماعی
12-2- 4 -هویت دینی
13-2-4 -هویت خانوادگی
14-2-4 -هویت ملی
15-2-4 هویت اجتماعی
فصل پنجم تبیین و دستاوردهای تحقیق
1-5 مقدمه
2-5- آزمون فرضیات
1-2-5 رابطه ی بین جنس و هویت اجتماعی
1-1-2-5  رابطه بین جنس و هویت دینی
2-1-2-5  رابطه بین جنس و هویت خانوادگی
3-1-2-5 رابطه ی بین جنس وهویت ملی
2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با هویت اجتماعی
1-2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی با هویت دینی
2-2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با هویت خانوادگی
3-2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با هویت ملی
3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت اجتماعی
1-3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت دینی
2-3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت خانوادگی
3-3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت ملی
4-2-5 رابطه ی تایید دیگران با هویت اجتماعی
1-4-2-5 رابطه ی تایید دیگران باهویت دینی
2-4-2-5 رابطه ی تایید دیگران با هویت خانوادگی
3-4-2-5 رابطه ی تایید دیگران با هویت ملی
5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت اجتماعی
1-5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت دینی
2-5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت خانوادگی
3-5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت ملی
6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی
1-6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی
2-6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی
3-6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی
3- 5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون های چندگانه)
1-3-5 تحلیل چندمتغیری هویت دینی به روش مرحله به مرحله
4-3-5  تحلیل چند متغیری  هویت اجتماعی به روش مرحله به مرحله
نتیجه گیری
فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات
1-6 خلاصه تحقیق
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری
3-6 پیشنهادها
فهرست منابع
پیوست

پرسشنامه

دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه های روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط

معرفی

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی چكيده فصل اول طرح تحقيق 1ـ1 مقدمه 1ـ2 عنوان تحقيق 1ـ3 بيان مسأله 1ـ4 اهميت و ضرورت تحقيق اهداف تحقيق محدوده زماني و مكاني تحقيق مروري بر مطالعات پيشين 1ـ تحقيقات انجام شده داخلي ـ1 تحقيقات انجام شده خارجي ـ1 نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي تعاريف مفهوم هويت چگونه مي توان هويت اجتماعي را تعريف كرد؟ به طور خلاصه موانع و تنگناهاي تحقيق فصل دوم مباني و چارچوب نظري تحقيق 1-2 مقدمه 2-2 مباحث نظري 1-2-2 اميل دوركيم 2-2-2 تالكوت پارسونز 3-2-2ماكس وبر 4-2-2 كنش متقابل نمادي چارلز هارتون كولي 6-2-2 جورج هربرت ميد اروينگ گافمن 8-2-2 پيتر بورك 3-2 چارچوب نظري مورد استفاده تحقيق 4-2 پرسش های تحقیق 5-2 فرضیات تحقیق فصل سوم روش تحقيق 1-2 مقدمه 2-2 مباحث نظري 1-2-2 اميل دوركيم 2-2-2 تالكوت پارسونز 3-2-2ماكس وبر 4-2-2 كنش متقابل نمادي چارلز هارتون كولي 6-2-2 جورج هربرت ميد اروينگ گافمن 8-2-2 پيتر بورك 3-2 چارچوب نظري مورد استفاده تحقيق 4-2 پرسش های تحقیق 5-2 فرضیات تحقیق 1-3 مقدمه 2-3 نوع تحقیق 3-3 تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق 1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق 5-3 شاخص سازی متغیرهای تحقیق 1-5-3- شاخص سازی متغیرهای مستقل شماره سوال در پرسشنامه 6-3- قابلیت اعتماد شاخصها (آلفای کرانباخ) 7-3 اعتبار تحقیق 3 – جامعه آماری 9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 1-9-3 حجم نمونه 2-9-3 شیوه نمونه گیری 10-3 واحد تحلیل 11-3 تکنیکها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 12-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارم يافته ها و دستاوردهاي تحقيق 1-4-مقدمه 2-4- توصيف متغير ها 1-2-4- جنس 2-2-4- پايه تحصيلي 3-2-4-رشتۀ تحصیلی 4-2-4 تحصیلات پدر 5-2-4 تحصيلات مادر 6-2-4درآمد ماهانه خانواده 7-2-4 میزان رضایت از خود 8-2-4 موردتایید دیگران بودن 9-2-4 درونی کردن ارزشها 10-2-4-هماهنگی ارزشهای گروهی 11-2-4 پایگاه اقتصادی- اجتماعی 12-2- 4 -هویت دینی 13-2-4 -هویت خانوادگی 14-2-4 -هویت ملی 15-2-4 هویت اجتماعی فصل پنجم تبيين و دستاوردهاي تحقيق 1-5 مقدمه 2-5- آزمون فرضیات 1-2-5 رابطه ی بین جنس و هویت اجتماعی 1-1-2-5  رابطه بين جنس و هويت ديني 2-1-2-5  رابطه بين جنس و هويت خانوادگي 3-1-2-5 رابطه ی بین جنس وهویت ملی 2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با هویت اجتماعی 1-2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی با هویت دینی 2-2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با هویت خانوادگی 3-2-2-5 رابطه ی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان با هویت ملی 3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت اجتماعی 1-3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت دینی 2-3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت خانوادگی 3-3-2-5 رابطه ی بین رضایت فرد ازخود با هویت ملی 4-2-5 رابطه ی تایید دیگران با هویت اجتماعی 1-4-2-5 رابطه ی تایید دیگران باهویت دینی 2-4-2-5 رابطه ی تایید دیگران با هویت خانوادگی 3-4-2-5 رابطه ی تایید دیگران با هویت ملی 5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت اجتماعی 1-5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت دینی 2-5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت خانوادگی 3-5-2-5 رابطه ی درونی کردن ارزشها با هویت ملی 6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی 1-6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی 2-6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی 3-6-2-5 رابطه ی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی 3- 5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون های چندگانه) 1-3-5 تحلیل چندمتغیری هويت ديني به روش مرحله به مرحله 4-3-5  تحلیل چند متغیری  هويت اجتماعي به روش مرحله به مرحله نتیجه گیری فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهادات 1-6 خلاصه تحقيق 2-6 جمع بندي و نتيجه گيري 3-6 پیشنهادها فهرست منابع پیوست پرسشنامه دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه هاي روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال