• تعداد نام قيمت

   

  مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

  انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

  پاورپوینت روانشناسی:یادگیری

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ناشر : مارکت کلوب
  نام گروه : روانشناسی, روان شناسی, روانکاوی, علوم تربیتی
  قیمت : 19000 تومان
  تعداد صفحات : 340
  نوع محصول : پاورپوینت روانشناسی
  نوع فايل : powerpoint, ppt, پاورپوینت, .ppt

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  پاورپوینت روانشناسی:یادگیری

  بخش اول- شناخت و زمینه های یادگیری
  فصل اول عوامل مؤثر در یادگیری
  تعریف یادگیری
  ماهیت یادگیری
  شرایط مهم یادگیری
  هدف
  رشد طبیعی
  هوش
  اهمیت محیط
  اهمیت وراثت
  حافظه
  اهمیت توجه
  تنبیه و اضطراب
  تمرین و پرآموزی
  طرح آموزشی
  فصل دوم زمینه های یادگیری
  بنیادهاى یادگیرى‏
  نقش مدارس در یادگیری
  ارتباط یادگیری با نظریه ها
  روشهای دوگانه یادگیری
  بنیاد فلسفی نظریه ها
  بخش دوم
  نظریه های یادگیری بربنیاد همخوانی محرک – پاسخ
  بنیادهای تداعی گرایی
  فصل سوم نظریة پیوندگرایی
  تجربه گرایی
  اهمیت گیرایی
  اهمیت تمرین
  نقش گسترش اثر
  نقش هوش در یادگیری
  فصل چهارم نظریه بازتابی
  طرح آزمایش
  خاموشی
  تخصیص محرک
  شرطی شدن مجدد
  کاربرد آموزشى شرطى شدن در سطح بالاتر
  فصل پنجم نظریه رفتارگرایی
  برداشتهاى رفتارگرایى از انسان و محیط
  انسان از دیدگاه واتسون‏
  نقش محیط در رفتار
  فصل ششم نظریه کاهش سایق
  فرضیه‏ها و شرایط لازم براى یادگیرى‏
  سلسله مراتب خانواده عادتها
  کاربرد فرضیه‏هاى هال در آموزش
  فصل هفتم شرطی شدن مجاورتی
  اعمال و حرکات
  یک بار آموختن
  اصل پس آیندی
  کاربردهاى آموزشى نظریه مجاورتى
  آموزش خصوصى و عمومى‏
  چگونه درس را باید پایان داد
  آموختن وانجام دادن
  فصل هشتم شرطی شدن عامل
  طرح آزمایش
  اهمیت تقویت و انواع آن‏
  کنترل محرک
  تخصیص یا تمیز محرک
  تفکیک پاسخ
  برنامه های تقویت
  تقویت نسبت ثابت
  تقویت نسبت متغیر
  تقویت فاصله‏دار ثابت‏
  تقویت فاصله‏دار متغیر
  بعضى شیوه‏هاى تغییر رفتار
  آموزش برنامه ای
  بخش سوم
  چگونگی نظریه های شناختی  اصول مورد تاکید در نظریه های شناختی
  فصل نهم نظریة یادگیری گالشت
  پدیده فای
  تصویر و زمینه
  قانونهای سازماندهی
  قانون فراگیری
  قانون مجاورت
  قانون مشابهت
  قانون بستگی
  قانون نیک پیوستگی
  نظریه اثر
  یادگیری از نظر گشتالت
  ادراک
  نقش بینش در یادگیری
  کاربرد نظریة گشتالت در آموزش
  فصل دهم نظریة میدان شناختی
  نسبی بودن ادراک
  هدفمندی
  شخص
  فضای زندگی
  محیط روانی
  پوسته بیرونی
  رفتار
  اهمیت نظریة میدانی در یادگیری
  متغیرهای ساخت شناختی
  تفکیک
  تعمیم
  نوسازی
  کاربرد آموزشى نظریه میدان شناختى
  وظیفة آموزشی معلم
  فصل یازدهم نظریة رشد نگر یا شناخت شناسی تکوینی
  دوره‏هاى مختلف رشد از دیدگاه پیاژه‏
  دوره حسى و حرکتى
  دوره قبل از عملیات عینی
  دوره عملیات صوری
  اهمیت مرحله های رشد
  یادگیری از دیدگاه پیاژه
  محتوا
  ساخت
  سازش
  تاثیر رشد و یادگیری در سازش
  کاربرد آموزشی نظریة رشدنگر
  فصل دوازدهم نظریة مفهوم گرایی ابزاری
  تاثیر رشد و یادگیری در سازش
  نقش انگیزش در یادگیری
  اهمیت نمونه های جهانی
  یادگیری فرایندی شناختی است
  هدفهای آموزشی از دیدگاه برونر
  کاربرد نظریه مفهوم‏گرایى ابزارى در آموزش
  فصل سیزدهم یادگیری معنادار کلامی
  ساخت شناختی
  فراگیری
  چگونگی فراگیری
  یادآوری و فراموشی
  آموزشی نمایشی از دیدگاه آزوبل
  پیش سازماندهنده ها
  اهمیت آمادگی
  کاربرد آموزشی نظریة معنادار
  بخش چهارم
  نظریه های شناخت اجتماعی زمینة نظریه های شناخت اجتماعی
  اصول مورد تاکید در نظریه های شناخت اجتماعی
  فصل چهاردهم نظریة شناخت اجتماعی
  چهارچوب ادراکی
  تعامل دوسویه
  یادگیری کاروری و جانشینی
  یادگیری و عملکرد
  اهمیت تقلید در یادگیری
  جنبة غریزی تقلید
  جنبة رشدی تقلید
  جنبة شرطی تقلید
  جنبة رفتار ابزاری تقلید
  مشاهدة فرایندهای الگویی
  کارکردهای الگوبرداری
  فصل پانزدهم اختلالهای یادگیری
  1- عقب ماندگان ذهنی
  ویژگیهای شاگردان عقب مانده
  ناتوانیهای یادگیری
  2- اختلالهای عاطفی
  اختلالهای ارتباطی
  اختلالهای گفتاری
  نقش معلم در اختلالهای گویایی
  اختلالهای زبانی
  اختلالهای بدنی
  آسیبهای شنوایی
  فلج مغزی
  اختلالهای صرعی
  زمینه‏هاى نابرخوردارى کودکان
  عادی سازی
  ادغام اجتماعی شاگردان معلول
  نکته های مهم برای معلمان کودکان استثنایی
  نگرش
  سنجش
  آموزش
  فصل شانزدهم انتقال یادگیری
  انتقال مثبت
  نظریه تعمیم
  آموختن برای آموختن
  پیش سازماندهنده ها
  انتقال منفی
  بازداری فراگرد و واگرد
  مزاحمت عادت
  تعمیم نادرست
  نقش معلم در انتقال یادگیری
  فصل هفدهم پردازش آگاهی یا یادآوری و فراموشی
  توجه ارادی و غیر ارادی
  ادراک
  معنادار بودن محرکها
  روشن بودن منظور
  تاثیر انتظار
  اثر زمینه
  ادراک کامل
  حافظه
  حافظه حسی
  رهیافت پردازش آگاهی
  حافظه کوتاه مدت
  تقطیع
  حافظه دراز مدت
  رمز گردانی
  سازماندهی
  شرح و بسط
  طرحواره
  بازیافت
  فراموشی
  رمزگردانی
  اندوزش
  تباهی
  تداخل
  بازداری فراگرد
  ناتوانی در بازیافت
  سرکوبی

  دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه های روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط


  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  پاورپوینت روانشناسی:یادگیری بخش اول- شناخت و زمينه هاي يادگيري فصل اول عوامل مؤثر در يادگيري تعريف يادگيري ماهيت يادگيري شرايط مهم يادگيري هدف رشد طبيعي هوش اهميت محيط اهميت وراثت حافظه اهميت توجه تنبيه و اضطراب تمرين و پرآموزي طرح آموزشي فصل دوم زمينه هاي يادگيري بنيادهاى يادگيرى‏ نقش مدارس در يادگيري ارتباط يادگيري با نظريه ها روشهاي دوگانه يادگيري بنياد فلسفي نظريه ها بخش دوم نظريه هاي يادگيري بربنياد همخواني محرك – پاسخ بنيادهاي تداعي گرايي فصل سوم نظرية پيوندگرايي تجربه گرايي اهميت گيرايي اهميت تمرين نقش گسترش اثر نقش هوش در يادگيري فصل چهارم نظريه بازتابي طرح آزمايش خاموشي تخصيص محرك شرطي شدن مجدد كاربرد آموزشى شرطى شدن در سطح بالاتر فصل پنجم نظريه رفتارگرايي برداشتهاى رفتارگرايى از انسان و محيط انسان از ديدگاه واتسون‏ نقش محيط در رفتار فصل ششم نظريه كاهش سايق فرضيه‏ها و شرايط لازم براى يادگيرى‏ سلسله مراتب خانواده عادتها كاربرد فرضيه‏هاى هال در آموزش فصل هفتم شرطي شدن مجاورتي اعمال و حركات يك بار آموختن اصل پس آيندي كاربردهاى آموزشى نظريه مجاورتى آموزش خصوصى و عمومى‏ چگونه درس را بايد پايان داد آموختن وانجام دادن فصل هشتم شرطي شدن عامل طرح آزمايش اهميت تقويت و انواع آن‏ كنترل محرك تخصيص يا تميز محرك تفكيك پاسخ برنامه هاي تقويت تقويت نسبت ثابت تقويت نسبت متغير تقويت فاصله‏دار ثابت‏ تقويت فاصله‏دار متغير بعضى شيوه‏هاى تغيير رفتار آموزش برنامه اي بخش سوم چگونگي نظريه هاي شناختي  اصول مورد تاكيد در نظريه هاي شناختي فصل نهم نظرية يادگيري گالشت پديده فاي تصوير و زمينه قانونهاي سازماندهي قانون فراگيري قانون مجاورت قانون مشابهت قانون بستگي قانون نيك پيوستگي نظريه اثر يادگيري از نظر گشتالت ادراك نقش بينش در يادگيري كاربرد نظرية گشتالت در آموزش فصل دهم نظرية ميدان شناختي نسبي بودن ادراك هدفمندي شخص فضاي زندگي محيط رواني پوسته بيروني رفتار اهميت نظرية ميداني در يادگيري متغيرهاي ساخت شناختي تفكيك تعميم نوسازي كاربرد آموزشى نظريه ميدان شناختى وظيفة آموزشي معلم فصل يازدهم نظرية رشد نگر يا شناخت شناسي تكويني دوره‏هاى مختلف رشد از ديدگاه پياژه‏ دوره حسى و حركتى دوره قبل از عمليات عيني دوره عمليات صوري اهميت مرحله هاي رشد يادگيري از ديدگاه پياژه محتوا ساخت سازش تاثير رشد و يادگيري در سازش كاربرد آموزشي نظرية رشدنگر فصل دوازدهم نظرية مفهوم گرايي ابزاري تاثير رشد و يادگيري در سازش نقش انگيزش در يادگيري اهميت نمونه هاي جهاني يادگيري فرايندي شناختي است هدفهاي آموزشي از ديدگاه برونر كاربرد نظريه مفهوم‏گرايى ابزارى در آموزش فصل سيزدهم يادگيري معنادار كلامي ساخت شناختي فراگيري چگونگي فراگيري يادآوري و فراموشي آموزشي نمايشي از ديدگاه آزوبل پيش سازماندهنده ها اهميت آمادگي كاربرد آموزشي نظرية معنادار بخش چهارم نظريه هاي شناخت اجتماعي زمينة نظريه هاي شناخت اجتماعي اصول مورد تاكيد در نظريه هاي شناخت اجتماعي فصل چهاردهم نظرية شناخت اجتماعي چهارچوب ادراكي تعامل دوسويه يادگيري كاروري و جانشيني يادگيري و عملكرد اهميت تقليد در يادگيري جنبة غريزي تقليد جنبة رشدي تقليد جنبة شرطي تقليد جنبة رفتار ابزاري تقليد مشاهدة فرايندهاي الگويي كاركردهاي الگوبرداري فصل پانزدهم اختلالهاي يادگيري 1- عقب ماندگان ذهني ويژگيهاي شاگردان عقب مانده ناتوانيهاي يادگيري 2- اختلالهاي عاطفي اختلالهاي ارتباطي اختلالهاي گفتاري نقش معلم در اختلالهاي گويايي اختلالهاي زباني اختلالهاي بدني آسيبهاي شنوايي فلج مغزي اختلالهاي صرعي زمينه‏هاى نابرخوردارى كودكان عادي سازي ادغام اجتماعي شاگردان معلول نكته هاي مهم براي معلمان كودكان استثنايي نگرش سنجش آموزش فصل شانزدهم انتقال يادگيري انتقال مثبت نظريه تعميم آموختن براي آموختن پيش سازماندهنده ها انتقال منفي بازداري فراگرد و واگرد مزاحمت عادت تعميم نادرست نقش معلم در انتقال يادگيري فصل هفدهم پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي توجه ارادي و غير ارادي ادراك معنادار بودن محركها روشن بودن منظور تاثير انتظار اثر زمينه ادراك كامل حافظه حافظه حسي رهيافت پردازش آگاهي حافظه كوتاه مدت تقطيع حافظه دراز مدت رمز گرداني سازماندهي شرح و بسط طرحواره بازيافت فراموشي رمزگرداني اندوزش تباهي تداخل بازداري فراگرد ناتواني در بازيافت سركوبي دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه هاي روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال