• تعداد نام قيمت

   

  مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

  انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

  پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ناشر : مارکت کلوب
  نام گروه : روانشناسی, روان شناسی, روانکاوی, علوم تربیتی
  قیمت : 9000 تومان
  تعداد صفحات : 100
  نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

  مقدمه
  فصل اول  – گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
  گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
  1-موضوع پژوهش
  2- ابعاد موضوع پژوهشی
  3- هدف پژوهش
  4- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری
  5- سوالهای پژوهش
  6- فرضیه های تحقیق  ‌
  7- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی
  6-7-1- متغیر پیش بینی کننده  ‌
  7-3- هوش هیجانی
  7-4- هیجان
  7-5- سلامت روانی
  7-6- علائم جسمانی
  تعریف نظری
  تعریف عملیات
  7-7- اضطراب و اختلال در خواب
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  8-7- اختلال در کنش اجتماعی
  تعریف نظری
  9-7- افسردگی شدید یا اساسی
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  چکیده فصل
  فصل دوم – مرور و تحلیل یافته های پیشین در قلمرو و موضوع
  تاریخچة هوش هیجانی
  تعریف و پیشینه هوش هیجانی
  پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی
  تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر
  هوش هیجان و مؤلفه های آن
  خود آگاهی
  خود کنترلی یا مدیریت خود
  شعور اجتماعی
  خود انگیزی
  4- مهارتهای اجتماعی
  اساس فرهنگی هوش هیجانی
  تفاوت IO با هوش هیجانی
  زمینه های بحث هوش هیجانی
  9- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی
  9-1 مقدمه
  9-2- سیستم ارتباط عصبی
  9-3- قراول هیجانی
  9-4- متخصص حافظه هیجانی
  9-5- هماهنگی فکر و هیجان
  11- تعریف مفاهمی بداشت روانی
  12- صلامت روان از نظر آلپورت
  13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم
  14- ملاکهای مهم از نظر فیشن
  15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
  14- ملاکهای مهم از نظر فیشن
  15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
  تأمین نیازهای جسمانی
  تأمین نیازهای روانی
  احساس ایمنی
  احساس ارزشمندی
  میل به موقعیت
  واقع بینی
  یادگیری گذشته
  عوامل اجتماعی
  اصلاح و سبک روش زندگی
  17- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی
  18- انسان سالم
  11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز
  فصل سوم -فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع
  روش تحقیق
  جامعه مورد بررسی
  نمونه منتخب
  روش نمونه گیری
  ابزار و روش اجرای پژوهش
  5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)
  روش اجرای آزمون
  روش نمره گذاری
  جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است
  5-2- پرسشنامه سلامت روانی(GHE)
  روایی و اعتبار
  روش اجرای آزمون
  روش نمره گذاری
  روش قراردادی
  5-3- روشهای آماری و منطق استفاده از آن
  فصل چهارم -ارائه و تحلیل نتایج
  یافته های توصیفی
  فرضیه اول رابطة هوش هیجانی با سلامت روانی
  فرضیه دوم   رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی
  فرضیه سوم   رابطه هوش هیجانی با اضطراب
  فرضیه 4-رابطه هوش هیجانی با به کارکردی اجتماعی
  فرضیه 5-رابطه هوش هیجانی با افسردگی
  فصل پنجم  – بحث ونتایج کلی
  بحث و نتایج کلی
  1-بحث و بررسی درباره یافته ها
  2-تفسیر نهایی پیامدها
  3-محدودیت ها
  4-پیشنهادات
  فهرست منابع و مآخذ
  پیوست
  پرسشنامه
  «پرسشنامه سلامت عمومی»

  دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه های روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط


  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني مقدمه فصل اول  - گسترده علمي موضوع مورد پژوهش گسترده علمي موضوع مورد پژوهش 1-موضوع پژوهش 2- ابعاد موضوع پژوهشي 3- هدف پژوهش 4- امكان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري 5- سوالهاي پژوهش 6- فرضيه هاي تحقيق  ‌ 7- متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي 6-7-1- متغير پيش بيني كننده  ‌ 7-3- هوش هيجاني 7-4- هيجان 7-5- سلامت رواني 7-6- علائم جسماني تعريف نظري تعريف عمليات 7-7- اضطراب و اختلال در خواب تعريف نظري تعريف عملياتي 8-7- اختلال در كنش اجتماعي تعريف نظري 9-7- افسردگي شديد يا اساسي تعريف نظري تعريف عملياتي چكيده فصل فصل دوم - مرور و تحليل يافته هاي پيشين در قلمرو و موضوع تاريخچة هوش هيجاني تعريف و پيشينه هوش هيجاني پيشينه مطالعه هوش غير شناختي تعريف هوش و انواع آن از نظر گاردنر هوش هيجان و مؤلفه هاي آن خود آگاهي خود كنترلي يا مديريت خود شعور اجتماعي خود انگيزي 4- مهارتهاي اجتماعي اساس فرهنگي هوش هيجاني تفاوت IO با هوش هيجاني زمينه هاي بحث هوش هيجاني 9- كالبد شكافي يك تسخير هيجاني 9-1 مقدمه 9-2- سيستم ارتباط عصبي 9-3- قراول هيجاني 9-4- متخصص حافظه هيجاني 9-5- هماهنگي فكر و هيجان 11- تعريف مفاهمي بداشت رواني 12- صلامت روان از نظر آلپورت 13- سلامت روان از نظري رل راجرز از يك فرم 14- ملاكهاي مهم از نظر فيشن 15- عوامل مؤثر بر بهداشت رواني 14- ملاكهاي مهم از نظر فيشن 15- عوامل مؤثر بر بهداشت رواني تأمين نيازهاي جسماني تأمين نيازهاي رواني احساس ايمني احساس ارزشمندي ميل به موقعيت واقع بيني يادگيري گذشته عوامل اجتماعي اصلاح و سبك روش زندگي 17- نقش مذهب و فلسفة زندگي در بهداشت رواني 18- انسان سالم 11- ويژگيهاي انسان سالم از نظر راجرز فصل سوم -فرآيند روش شناختن و بررسي تجربي موضوع روش تحقيق جامعه مورد بررسي نمونه منتخب روش نمونه گيري ابزار و روش اجراي پژوهش 5-1- آزمون هوش هيجاني (سيبر يا شرينگ) روش اجراي آزمون روش نمره گذاري جدول مربوط به هر كدام از سؤالات در مؤلفه هاي هيجاني در آزمون سيريا شرينگ است 5-2- پرسشنامه سلامت رواني(GHE) روايي و اعتبار روش اجراي آزمون روش نمره گذاري روش قراردادي 5-3- روشهاي آماري و منطق استفاده از آن فصل چهارم -ارائه و تحليل نتايج يافته هاي توصيفي فرضيه اول رابطة هوش هيجاني با سلامت رواني فرضيه دوم   رابطه هوش هيجاني و رابطه كار جسماني فرضيه سوم   رابطه هوش هيجاني با اضطراب فرضيه 4-رابطه هوش هيجاني با به كاركردي اجتماعي فرضيه 5-رابطه هوش هيجاني با افسردگي فصل پنجم  - بحث ونتايج كلي بحث و نتايج كلي 1-بحث و بررسي درباره يافته ها 2-تفسير نهايي پيامدها 3-محدوديت ها 4-پيشنهادات فهرست منابع و مآخذ پيوست پرسشنامه «پرسشنامه سلامت عمومي» دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه هاي روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال