مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : روان‌شناسی, روان شناسی بالینی
قیمت : 6000 تومان
تعداد صفحات : 120
نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

چکیده
فصل اول مقدمه
1ـ1ـ مقدمه
1ـ2ـ بیان مساله
1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله
1ـ4ـ اهداف پژوهش
1ـ5ـ سوالات تحقیق
1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
1ـ6ـ1ـ تعریف تفکر
1ـ6ـ2ـ تعریف تفکر غیر منطقی
1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی
1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج
1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج
1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی
1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی
1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی
1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی
1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی
1ـ7ـ متغیرهای تحقیق
1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل
1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته
1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل کننده
1ـ7ـ4ـ متغیر کنترل
1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2ـ1ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری
2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی
2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی
2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی
2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی
2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس
2ـ3ـ1ـ اصل اول
2ـ3ـ2ـاصل دوم
2ـ3ـ3ـ اصل سوم
2ـ3ـ4ـ اصل چهارم
2ـ3ـ5ـ اصل پنجم
2ـ3ـ6ـ اصل ششم
2ـ4ـ باورهای غیر منطقی
2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی
2ـ5ـ1ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران
2ـ5ـ2ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)
2ـ5ـ3ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن
2ـ5ـ4ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی
2ـ5ـ5ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات
2ـ5ـ6ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی
2ـ5ـ7ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات
2ـ5ـ8ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی)
2ـ5ـ9ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش
2ـ5ـ10ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران
2ـ5ـ11ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی
2ـ6ـ تاریخچه ازدواج
2ـ7ـ تعریف ازدواج
2ـ8ـ فلسفه ازدواج
2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده
2ـ10ـ انگیزه های دیگر
2ـ11ـ ازدواج و اشکال آن
2ـ12ـ اقسام ازدواج
2ـ12ـ1ـ ازدواج یک همسر گزینی
2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی
2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی
2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی
2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج
2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی
2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی
2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی
2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب
2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر
2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی
2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی
2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی
2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند
2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی
2ـ13ـ7ـ سن ازدواج
2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی
2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیکی
2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج
2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فکری
2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفکر
2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی
2ـ14ـ4ـ طرز فکر راجع به امور جنسی
2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج
2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی
2ـ15ـ2ـ کم سن و سال بودن زن و مرد
2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و کم فرزندی
2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت
2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن
2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی
2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی
2ـ15ـ9ـ عدم سازش فکری و اجتماعی
2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده
2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی
2ـ17ـ همسرگزینی در ایران
2ـ18ـاصول کلی در انتخاب همسر
2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده
2ـ18ـ2ـ اخلاق نیک
2ـ18ـ3ـ رعایت اصول کفویت
2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی
2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی
2ـ18ـ6ـ علم و سواد
2ـ18ـ7ـ زیبایی
2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی
فصل سوم روش انجام پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن
3ـ2ـ جامعه آماری
3ـ3ـ حجم نمونه
3ـ4ـ روش نمونه برداری
3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش
3ـ5ـ1ـ آزمون تفکرات غیر منطقی ATIB
3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی ATIB
3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی ATIB
3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون ATIB
3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی
3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش
3ـ8ـ روشهای آماری
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ توصیف داده ها
4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی
4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق
4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق
4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول
4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم
4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم
4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5ـ1ـ بحث و خلاصه
5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق
5ـ2ـ1ـ سوال اول
5ـ2ـ2ـ سوال دوم
5ـ2ـ3ـ سوال سوم
5ـ2ـ4ـ سوال چهارم
5ـ3ـ نتیجه گیری
5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش
5ـ5ـ پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
پیوستها
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی ATIB
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی

دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه های روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاهچکیده فصل اول مقدمه 1ـ1ـ مقدمه 1ـ2ـ بیان مساله 1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله 1ـ4ـ اهداف پژوهش 1ـ5ـ سوالات تحقیق 1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 1ـ6ـ1ـ تعریف تفکر 1ـ6ـ2ـ تعریف تفکر غیر منطقی 1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی 1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج 1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج 1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی 1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی 1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی 1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی 1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی 1ـ7ـ متغیرهای تحقیق 1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل 1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته 1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل کننده 1ـ7ـ4ـ متغیر کنترل 1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2ـ1ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری 2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی 2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی 2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی 2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی 2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس 2ـ3ـ1ـ اصل اول 2ـ3ـ2ـاصل دوم 2ـ3ـ3ـ اصل سوم 2ـ3ـ4ـ اصل چهارم 2ـ3ـ5ـ اصل پنجم 2ـ3ـ6ـ اصل ششم 2ـ4ـ باورهای غیر منطقی 2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی 2ـ5ـ1ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران 2ـ5ـ2ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) 2ـ5ـ3ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن 2ـ5ـ4ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی 2ـ5ـ5ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات 2ـ5ـ6ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی 2ـ5ـ7ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات 2ـ5ـ8ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) 2ـ5ـ9ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش 2ـ5ـ10ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران 2ـ5ـ11ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی 2ـ6ـ تاریخچه ازدواج 2ـ7ـ تعریف ازدواج 2ـ8ـ فلسفه ازدواج 2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده 2ـ10ـ انگیزه های دیگر 2ـ11ـ ازدواج و اشکال آن 2ـ12ـ اقسام ازدواج 2ـ12ـ1ـ ازدواج یک همسر گزینی 2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی 2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی 2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی 2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج 2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی 2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی 2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی 2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب 2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج 2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر 2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی 2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی 2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی 2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند 2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی 2ـ13ـ7ـ سن ازدواج 2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی 2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیکی 2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج 2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فکری 2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفکر 2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی 2ـ14ـ4ـ طرز فکر راجع به امور جنسی 2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج 2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی 2ـ15ـ2ـ کم سن و سال بودن زن و مرد 2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و کم فرزندی 2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت 2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن 2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ 2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی 2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی 2ـ15ـ9ـ عدم سازش فکری و اجتماعی 2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده 2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی 2ـ17ـ همسرگزینی در ایران 2ـ18ـاصول کلی در انتخاب همسر 2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده 2ـ18ـ2ـ اخلاق نیک 2ـ18ـ3ـ رعایت اصول کفویت 2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی 2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی 2ـ18ـ6ـ علم و سواد 2ـ18ـ7ـ زیبایی 2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی فصل سوم روش انجام پژوهش 3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن 3ـ2ـ جامعه آماری 3ـ3ـ حجم نمونه 3ـ4ـ روش نمونه برداری 3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش 3ـ5ـ1ـ آزمون تفکرات غیر منطقی ATIB 3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی ATIB 3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی ATIB 3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون ATIB 3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی 3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش 3ـ8ـ روشهای آماری فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها 4ـ1ـ توصیف داده ها 4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی 4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق 4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق 4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول 4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم 4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم 4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5ـ1ـ بحث و خلاصه 5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق 5ـ2ـ1ـ سوال اول 5ـ2ـ2ـ سوال دوم 5ـ2ـ3ـ سوال سوم 5ـ2ـ4ـ سوال چهارم 5ـ3ـ نتیجه گیری 5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش 5ـ5ـ پیشنهادات منابع منابع فارسی پیوستها پرسشنامه تفکرات غیر منطقی ATIB پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقیدانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه های روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال