• تعداد نام قيمت

   
  قیمت : 11200 تومان

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  • اصل تعادلبودجه
  • پیروان مکتب نهایی دراقتصاد ماژرینالیستها
  • کسری بودجه ، مازادبودجه
  • کسر بودجه از نظر ماهیتو نوع مخارج دولت به 2 صورت
  • انواع کسری بودجه
  • الف) راههای تامین کسریبودجه ارزی
  • ب) راههای تامین کسریبودجه پول ملی
  • سایر اصول بودجه
  • عامل اصلی کسر بودجه
  • عدمتعادلدرآمدومخارجدولت
  • بررسیشاخصهایاندازهءفعالیتاقتصادیدولت
  • ضرورتواهمیتارتباطمنطقیبینرشددرآمدهایمالیاتیوافزایشهزینههایدولت
  • روندکلیدرآمدهاومخارجعمومیدولتوسهمآندرتولیدناخالصداخلیدراقتصادایران
  • تاثیر سیاستکسریبودجه بر اشتغال در بخشدولتی ایران
  • کسری بودجه و افزایشهزینه های دولت
  • تناقض در اعلام میزانکسری بودجه
  • علل کسریبودجه
  • مقابله با کسری بودجهدولت
  • راه هایمقابله با کسری بودجه
  • نتیجهگیریوارایهءپیشنهادات
  • منابع

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  اصل تعادل بودجه
  پیروان مکتب نهایی در اقتصاد ماژرینالیستها
  کسری بودجه ، مازاد بودجه
  کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت
  انواع کسری بودجه

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال