• تعداد نام قيمت

   
  نام گروه : حقوق
  قیمت : 9500 تومان
  تعداد صفحات : 261
  نوع فايل : doc,docx, word, office

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  تلقیح مصنوعی از نظر حقوق جزا و حقوق مدنی

  الف) اهدای گامت و حقوق جزا
  ب) قانون مدنی و اهدای جنین
  آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
  فصل اول  : تعاریف و کلیات
  شرایط صاحبان جنین
  تشریفات اهداء جنین
  ماهیت و شرایط پذیرش نسب
  گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
  الف) دیدگاه عرفی
  ب) دیدگاه قرآن و روایات
  گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
  گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب
  گفتار نخست- اثبات نسب پدری
  گفتار دوم- نفی یا انکار ولد
  ۱) عدم وقوع نزدیکی
  ۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر
  ۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی
  نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین
  حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین
  نظر برگزیده
  حقوق طفل ناشی از اهدای گامت و جنین
  ۱-۲ در حالت اهدای جنین
  ۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت
  ۱) مفهوم حضانت
  ۲) مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت
  ۳) ماهیت حقوقی حضانت
  ۴) ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی
  ۵) اشخاصی که عهده دار حضانت هستند
  اولویت هر یک از پدر و مادر
  قانون حمایت خانواده
  فصل دوم : اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست
  ۱) اهدای گامت
  ۲) اهدای اسپرم
  ۲-۱ اهدای تخمک
  ۲) حالت اهدای جنین
  ۳- ولایت قهری
  ۴- الزام به نفقه (انفاق)
  ۵- توارث
  نظرات برخی از مراجع درباره احکام وضعی ناشی ازاهدای گامت و جنین
  ۱- امام خمینی (رحمه الله)
  ۲- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)
  ۳- حضرت آیت الله تبریزی (دامت افاداته )
  ۴- حضرت آیت الله بهجت (دامت افاداته)
  ۵- حضرت آیت الله سیستانی (دامت افاداته )
  ۶- حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)
  ۷- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت افاداته)
  ۸- حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (دامت افاداته)
  ۹- حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت افاداته)
  ۱۰- حضرت آیت الله صانعی (دامت افاداته )
  اهدای گامت و جنین و قانون  ومسئولیت مدنی
  حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی
  گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
  ۱- وجود ضرر
  ۲- ارتکاب فعل زیان بار
  ۳- رابطه سببیت
  نتیجه :
  فصل سوم : بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)
  شرایط اساسی صحت قراردادهای درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین
  گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین
  الف) قراردادهای درمان علت بیماری
  ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین
  ۱- قراردادهای درمان با استفاده از گامت
  ۱-۱) قراردادهای درمان با استفاده از گامت زن و شوهر
  ۲-۱ ) قراردادهای درمان با استفاده از گامت بیگانه
  ۲- قراردادهای درمان با استفاده از جنین
  ۳- توصیف قرارداد
  ۴- قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین :
  گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین
  ۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام
  ۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن
  گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین
  اقسام قرارداد
  فصل چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد
  ۱-۴) مورد معامله
  الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب
  ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین
  ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار
  د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد
  هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین
  ۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد
  موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین
  ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین
  آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین
  ۱) اعراض
  ۲) اذن
  ۳) صلح
  ۴) هبه
  ۵) وکالت
  ۶) قرارداد خصوصی
  نتیجه
  دارای پاورقی

  معرفی

  تلقیح مصنوعی از نظر حقوق جزا و حقوق مدنی الف) اهدای گامت و حقوق جزا ب) قانون مدنی و اهدای جنین آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور فصل اول  : تعاریف و کلیات شرایط صاحبان جنین تشریفات اهداء جنین ماهیت و شرایط پذیرش نسب گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر الف) دیدگاه عرفی ب) دیدگاه قرآن و روایات گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب گفتار نخست- اثبات نسب پدری گفتار دوم- نفی یا انکار ولد ۱) عدم وقوع نزدیکی ۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین نظر برگزیده حقوق طفل ناشی از اهدای گامت و جنین ۱-۲ در حالت اهدای جنین ۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت ۱) مفهوم حضانت ۲) مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت ۳) ماهیت حقوقی حضانت ۴) ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی ۵) اشخاصی که عهده دار حضانت هستند اولویت هر یک از پدر و مادر قانون حمایت خانواده فصل دوم : اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست ۱) اهدای گامت ۲) اهدای اسپرم ۲-۱ اهدای تخمک ۲) حالت اهدای جنین ۳- ولایت قهری ۴- الزام به نفقه (انفاق) ۵- توارث نظرات برخی از مراجع درباره احکام وضعی ناشی ازاهدای گامت و جنین ۱- امام خمینی (رحمه الله) ۲- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) ۳- حضرت آیت الله تبریزی (دامت افاداته ) ۴- حضرت آیت الله بهجت (دامت افاداته) ۵- حضرت آیت الله سیستانی (دامت افاداته ) ۶- حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله) ۷- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت افاداته) ۸- حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (دامت افاداته) ۹- حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت افاداته) ۱۰- حضرت آیت الله صانعی (دامت افاداته ) اهدای گامت و جنین و قانون  ومسئولیت مدنی حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل ۱- وجود ضرر ۲- ارتکاب فعل زیان بار ۳- رابطه سببیت نتیجه : فصل سوم : بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی) شرایط اساسی صحت قراردادهای درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین الف) قراردادهای درمان علت بیماری ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۱- قراردادهای درمان با استفاده از گامت ۱-۱) قراردادهای درمان با استفاده از گامت زن و شوهر ۲-۱ ) قراردادهای درمان با استفاده از گامت بیگانه ۲- قراردادهای درمان با استفاده از جنین ۳- توصیف قرارداد ۴- قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین : گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین ۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام ۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین اقسام قرارداد فصل چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد ۱-۴) مورد معامله الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین ۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین ۱) اعراض ۲) اذن ۳) صلح ۴) هبه ۵) وکالت ۶) قرارداد خصوصی نتیجه دارای پاورقی

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  Comments are closed.

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال