پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
قیمت : 9000 تومان
فصل اول مقدمه تعريف شبكه هاي كامپيوتري
 • فصل اول مقدمه
 • تعریف شبکه های کامپیوتری
 • کاربردهای شبکه های کامپیوتری
 • کاربرد های تجاری مدل مشتریسرویس دهنده
 • کاربردهای خانگی ارتباطات دوجانبه
 • کاربران سیار شبکه های بیسیم
 • سخت افزار شبکه
 • شبکه های محلی
 • شبکه های شهری
 • شبکه های گسترده
 • شبکه های بیسیم
 • شبکه های خانگی
 • تفاوت شبکه های خانگی با سایر شبکه ها
 • شبکه شبکه ها
 • نرم افزار شبکه
 • نرم افزار شبکه سلسله مراتب پروتکل ها
 • ملاحظاتی در طراحی لایه ها
 • سرویس های اتصال گرا و غیراتصال
 • عملکردهای پایه سرویس
 • رابطه سرویس وپروتکل
 • مدل های مرجع
 • مدل TCP/IP
 • مقایسه OSI و TCP/IP
 • نگاهی انتقادی به مدل OSI و پروتکل های آن
 • مدل ترکیبی
 • شبکه های نمونه
 • اینترنت
 • اینترنت (آرپانت-1)
 • اینترنت (آرپانت-2)
 • اینترنت (آرپانت-3)
 • اینترنت (NSFNET)
 • کاربردهای اینترنت
 • معماری اینترنت
 • شبکه های اتصال گرا
 • مدارمجازی ATM
 • مدل مرجع ATM
 • اترنت
 • شبکه های محلی بیسیم 802.11
 • شبکه های بیسیم
 • استانداردهای شبکه
 • مراجع مسئول استانداردها
 • واحدهای اندازه گیری
 • فصل دوم لایه فیزیکی
 • نمای کلی و مقدمه فصل
 • مبانی نظری مخابرات داده
 • محدودیت پهنای باند
 • رسانه انتقال هدایت پذیر
 • زوج تابیده
 • کابل کواکسیال
 • فیبر نوری
 • انتقال بیسیم
 • طیف الکترومغناطیس
 • مخابرات رادیویی
 • طیف الکترومغناطیس و سیاست
 • مخابرات امواج نوری
 • ماهواره های مخابراتی
 • شبکه تلفن عمومی
 • مدارهای پایانی مودم،ADSL
 • فصل سوم لایه پیوند داده
 • ملاحظات طراحی لایه پیوند داده
 • سرویس هایی ارایه شده به لایه شبکه
 • فریم بندی
 • کنترل خطا و کنترل جریان
 • کشف و تصحیح خطا
 • پروتکل های ساده لینک داده
 • تعاریف پروتکل به زبان C
 • پروتکل های ساده لینک داده
 • پروتکل یکطرفه برای کانال های نویز دار
 • پروتکل های پنجره لغزنده
 • پروتکل پنجره لغزنده 1-بیتی
 • پروتکل های پنجره لغزنده
 • پروتکل ”N تا به عقب برگرد“
 • پروتکل تکرار انتخابی
 • ارزیابی پروتکل ها
 • مدل شبکه پتری
 • چند نمونه از پروتکل های لینک داده
 • فصل چهارم زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال
 • مقدمه
 • تخصیص ایستای کانال در شبکه های LAN و MAN
 • پروتکل های دسترسی چندگانه
 • ALOHA
 • CSMA
 • پروتکل های بدون تصادم
 • پروتکل های بارقابت محدود
 • WDMA
 • پروتکل های بی سیم برای شبکه محلی
 • اترنت
 • شبکه های محلی بی سیم
 • بی سیم با باند گسترده
 • بلوتوث
 • هدایت در سطح لایه پیوند داده ها
 • خلاصه فصل
 • فصل پنجم لایه شبکه
 • مسائل طراحی شبکه
 • الگوریتم های مسیریابی
 • انواع مسیریابی
 • مسیریابی مبتنی برکوتاهترین مسیر
 • الگوریتم های کنترل ازدحام
 • کیفیت خدمات
 • راهکارهای دستیابی به کیفیت خوب خدمات
 • خدمات متمایز
 • سوئیچ برچسب و MPLS

دانلود,کامپیوتر,پایان نامه,پاورپوینت,خرید,آموزش,مجموعه,اخبار,الکترونیک,دانشگاهی,اقتصاد,نرم افزار,ترجمه,کارآموزی,کتاب,درسی,کتاب درسی,مقالات,مقاله,پروژه,گزارش کار,برق,مخابرات,بودجه,بیمه,تاریخ,ادبیات,فلسفه,سیاست,تربیت بدنی,حسابداری,حسابرسی,حقوق,فقه,روانشناسی,علوم تربیتی,ریاضی,آمار,زمین شناسی,جغرافیا,شیمی,زیست شناسی,زیست,صنایع غذایی,عمران,تاسیسات,فیزیک,مکانیک,کارآفرینی,تولید,کشاورزی,دامداری,مالیات,مدیریت,معماری,نقشه کشی,هتل داری,هوافشا,مالی,پزشکی,گرافیک,هنر,سرگرمی,عمومی,


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی

فصل اول مقدمهتعریف شبکه های کامپیوتریکاربردهای شبکه های کامپیوتریکاربرد های تجاری مدل مشتری - سرویس دهندهکاربردهای خانگی ارتباطات دوجانبهکاربران سیار شبکه های بیسیمسخت افزار شبکهشبکه های محلیشبکه های شهریشبکه های گستردهشبکه های بیسیمشبکه های خانگیتفاوت شبکه های خانگی با سایر شبکه هاشبکه شبکه هانرم افزار شبکهنرم افزار شبکه سلسله مراتب پروتکل هاملاحظاتی در طراحی لایه هاسرویس های اتصال گرا و غیراتصالعملکردهای پایه سرویسرابطه سرویس وپروتکلمدل های مرجعمدل TCP/IPمقایسه OSI و TCP/IPنگاهی انتقادی به مدل OSI و پروتکل های آنمدل ترکیبیشبکه های نمونهاینترنتاینترنت (آرپانت-1)اینترنت (آرپانت-2)اینترنت (آرپانت-3)اینترنت (NSFNET)کاربردهای اینترنتمعماری اینترنتشبکه های اتصال گرامدارمجازی ATMمدل مرجع ATMاترنتشبکه های محلی بیسیم 802.11شبکه های بیسیماستانداردهای شبکهمراجع مسئول استانداردهاواحدهای اندازه گیریفصل دوم لایه فیزیکینمای کلی و مقدمه فصلمبانی نظری مخابرات دادهمحدودیت پهنای باندرسانه انتقال هدایت پذیرزوج تابیدهکابل کواکسیالفیبر نوریانتقال بیسیمطیف الکترومغناطیسمخابرات رادیوییطیف الکترومغناطیس و سیاستمخابرات امواج نوریماهواره های مخابراتیشبکه تلفن عمومیمدارهای پایانی مودم،ADSLفصل سوم لایه پیوند دادهملاحظات طراحی لایه پیوند دادهسرویس هایی ارایه شده به لایه شبکهفریم بندیکنترل خطا و کنترل جریانکشف و تصحیح خطاپروتکل های ساده لینک دادهتعاریف پروتکل به زبان Cپروتکل های ساده لینک دادهپروتکل یکطرفه برای کانال های نویز دارپروتکل های پنجره لغزندهپروتکل پنجره لغزنده 1-بیتیپروتکل های پنجره لغزندهپروتکل ”N تا به عقب برگرد“پروتکل تکرار انتخابیارزیابی پروتکل هامدل شبکه پتریچند نمونه از پروتکل های لینک دادهفصل چهارم زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقالمقدمهتخصیص ایستای کانال در شبکه های LAN و MANپروتکل های دسترسی چندگانهALOHACSMAپروتکل های بدون تصادمپروتکل های بارقابت محدودWDMAپروتکل های بی سیم برای شبکه محلیاترنتشبکه های محلی بی سیمبی سیم با باند گستردهبلوتوثهدایت در سطح لایه پیوند داده هاخلاصه فصلفصل پنجم لایه شبکهمسائل طراحی شبکهالگوریتم های مسیریابیانواع مسیریابیمسیریابی مبتنی برکوتاهترین مسیرالگوریتم های کنترل ازدحامکیفیت خدماتراهکارهای دستیابی به کیفیت خوب خدماتخدمات متمایزسوئیچ برچسب و MPLSدانلود,کامپیوتر,پایان نامه,پاورپوینت,خرید,آموزش,مجموعه,اخبار,الکترونیک,دانشگاهی,اقتصاد,نرم افزار,ترجمه,کارآموزی,کتاب,درسی,کتاب درسی,مقالات,مقاله,پروژه,گزارش کار,برق,مخابرات,بودجه,بیمه,تاریخ,ادبیات,فلسفه,سیاست,تربیت بدنی,حسابداری,حسابرسی,حقوق,فقه,روانشناسی,علوم تربیتی,ریاضی,آمار,زمین شناسی,جغرافیا,شیمی,زیست شناسی,زیست,صنایع غذایی,عمران,تاسیسات,فیزیک,مکانیک,کارآفرینی,تولید,کشاورزی,دامداری,مالیات,مدیریت,معماری,نقشه کشی,هتل داری,هوافشا,مالی,پزشکی,گرافیک,هنر,سرگرمی,عمومی,

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Test
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال