مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

نام گروه : روانشناسي, روان شناسي, علوم تربيتي
قیمت : 8000 تومان
تعداد صفحات : 90
نوع محصول : پايان نامه, پروژه, پايان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

فصل اول – طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مساله پژوهش
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۵-فرضیه هاوپرسشها
۱-۶-تعاریف عملیاتی
فصل دوم- پیشینه تحقیق
۲-۱-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
۲-۲-آثار مخرب بی حجابی در جهان
۲-۲-۱ – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
۲-۲-۲-سستی بنیان خانواده
۲-۲-۳-گسترش فساد در جامعه
۲-۲-۴-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی
۲-۳-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
۲-۴-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
۲-۵-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
۲-۶- قرآن وحجاب
۲-۶-۱-وظائف مشترک بین زن و مرد
۲-۶-۲- دواستثناء
۲-۶-۳-بررسی اقوال
۲-۶-۳-بررسی اقوال
۲-۶-۴- کیفیت پوشش
۲-۶-۵-استثناءدوم
۲-۶-۶-جلباب
فصل سوم – روش تحقیق
۱-۳-تعریف جامعه آماری
۲-۳-نمونه آماری و روش نمونه برداری
۳-۳-حجم نمونه و روش تعیین آن
۳-۴-روش گردآوری داده ها
۳- ۵- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه
۳-۶- طرح پژوهش
۳-۷- روشها تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۸- محدودیتهای تحقیق
۳-۹- متغیرهای مستقل و وابسته
فصل چهارم یافته های تحقیق
۴-۱-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب
۴-۱-۱-میزان پذیرش حجاب در بین دختران
۴-۱-۲- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر
۴-۱-۳- آیا چادر همان پوشش کامل است؟
۴-۱-۴-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
۴-۱-۵- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
۴-۱-۶-تشویق خانواده برحجاب دختران
۴-۱-۷- تأثیر خانواده بر پوشش دختران
۴-۱-۸-تأثیر پوشش دوستان
۴-۱-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه
۴-۱-۱۰-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران
۴-۱-۱۱-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر
۴-۱-۱۲-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران
۴-۱-۱۳-لباس و مد
۴-۱-۱۴-عقده های روانی و کمبود عاطفی
۴-۱-۱۵-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج
۴-۱-۱۶-پوشش وموفقیت در ازدواج
۴-۱-۱۷-نقش حجاب در ازدواج
۴-۱-۱۸-نقش حجاب درطلاق
۴-۱-۱۹-تأثیر حجاب در خودآرایی
۴-۱-۲۰-حجاب و حفظ معنویت
۴-۱-۲۱-حجاب و اعتدال روحی
۴-۱-۲۲-مدگرایی و اقتصاد خانواده
۴-۱-۲۳-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش
۴-۱-۲۴-میزان اعتقاد فرد به حجاب
۴-۱-۲۵-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی
۴-۱-۲۶-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی
۴-۱-۲۷-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی
۴-۱-۲۸-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییا
بی حجابی
۴-۱-۲۹-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش
۴-۱-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
۴-۲-تحلیل داده ها
۴-۲-۱-پذیرش حجاب
۴-۲-۲-پذیرش چادر
۴-۲-۳-آشنائی با حجاب در سایر ادیان
۴-۲-۴-آشنائی با حدود حجاب در اسلام
۴-۲-۵-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب
جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان
۴-۲-۶-تشویق خانواده درر عایت پوشش
-۲-۷-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان
۴-۲-۸-تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز
۴-۲-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان
۴-۲-۱۰-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان
جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان
۴-۲-۱۱-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان
۴-۲-۱۲-بدحجابی و خودنمائی
۴-۲-۱۳-بدحجابی و مد
۴-۲-۱۴-بدحجابی و عقدهای روانی
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی
۴-۲-۱۵- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران
۴-۲-۱۶-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران
۴-۲-۱۷- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج
۴-۲-۱۸-پوشش و طلاق
۴-۲-۱۹-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی
۴-۲-۲۰-رعایت پوشش و حفظ معنویت
۴-۲-۲۱-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
۴-۲-۲۲-مدگرائی و اقتصادخانواده
۴-۲-۲۳-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران
۴-۲-۲۴-ارزیابی حجاب خود
۴-۲-۲۵-رسانه ها و ترویج بدحجابی
۴-۲-۲۶-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی
۴-۲-۲۷-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی
۴-۲-۲۸-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی
۴-۲-۲۹-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش
جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی
۴-۲-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج
۵-۱-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
۵-۱-۱-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
۵-۱-۲-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
جمع بندی ونتجیه گیری
۵-۱-۳-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش
۵-۲-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
۵-۳- توصیه ها و پیشنهادات
پرسشنامه

فهرست منابع

 

معرفی

شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر فصل اول – طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله پژوهش ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵-فرضیه هاوپرسشها ۱-۶-تعاریف عملیاتی فصل دوم- پیشینه تحقیق ۲-۱-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان ۲-۲-آثار مخرب بی حجابی در جهان ۲-۲-۱ – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی ۲-۲-۲-سستی بنیان خانواده ۲-۲-۳-گسترش فساد در جامعه ۲-۲-۴-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی ۲-۳-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها ۲-۴-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب ۲-۵-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب ۲-۶- قرآن وحجاب ۲-۶-۱-وظائف مشترک بین زن و مرد ۲-۶-۲- دواستثناء ۲-۶-۳-بررسی اقوال ۲-۶-۳-بررسی اقوال ۲-۶-۴- کیفیت پوشش ۲-۶-۵-استثناءدوم ۲-۶-۶-جلباب فصل سوم – روش تحقیق ۱-۳-تعریف جامعه آماری ۲-۳-نمونه آماری و روش نمونه برداری ۳-۳-حجم نمونه و روش تعیین آن ۳-۴-روش گردآوری داده ها ۳- ۵- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه ۳-۶- طرح پژوهش ۳-۷- روشها تجزیه و تحلیل داده ها ۳-۸- محدودیتهای تحقیق ۳-۹- متغیرهای مستقل و وابسته فصل چهارم یافته های تحقیق ۴-۱-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب ۴-۱-۱-میزان پذیرش حجاب در بین دختران ۴-۱-۲- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر ۴-۱-۳- آیا چادر همان پوشش کامل است؟ ۴-۱-۴-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش ۴-۱-۵- شناخت نسبت به الگوهای حجاب ۴-۱-۶-تشویق خانواده برحجاب دختران ۴-۱-۷- تأثیر خانواده بر پوشش دختران ۴-۱-۸-تأثیر پوشش دوستان ۴-۱-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه ۴-۱-۱۰-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران ۴-۱-۱۱-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر ۴-۱-۱۲-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران ۴-۱-۱۳-لباس و مد ۴-۱-۱۴-عقده های روانی و کمبود عاطفی ۴-۱-۱۵-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج ۴-۱-۱۶-پوشش وموفقیت در ازدواج ۴-۱-۱۷-نقش حجاب در ازدواج ۴-۱-۱۸-نقش حجاب درطلاق ۴-۱-۱۹-تأثیر حجاب در خودآرایی ۴-۱-۲۰-حجاب و حفظ معنویت ۴-۱-۲۱-حجاب و اعتدال روحی ۴-۱-۲۲-مدگرایی و اقتصاد خانواده ۴-۱-۲۳-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش ۴-۱-۲۴-میزان اعتقاد فرد به حجاب ۴-۱-۲۵-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی ۴-۱-۲۶-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی ۴-۱-۲۷-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی ۴-۱-۲۸-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییا بی حجابی ۴-۱-۲۹-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش ۴-۱-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب ۴-۲-تحلیل داده ها ۴-۲-۱-پذیرش حجاب ۴-۲-۲-پذیرش چادر ۴-۲-۳-آشنائی با حجاب در سایر ادیان ۴-۲-۴-آشنائی با حدود حجاب در اسلام ۴-۲-۵-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان ۴-۲-۶-تشویق خانواده درر عایت پوشش -۲-۷-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان ۴-۲-۸-تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز ۴-۲-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان ۴-۲-۱۰-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان ۴-۲-۱۱-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان ۴-۲-۱۲-بدحجابی و خودنمائی ۴-۲-۱۳-بدحجابی و مد ۴-۲-۱۴-بدحجابی و عقدهای روانی جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی ۴-۲-۱۵- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران ۴-۲-۱۶-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران ۴-۲-۱۷- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج ۴-۲-۱۸-پوشش و طلاق ۴-۲-۱۹-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی ۴-۲-۲۰-رعایت پوشش و حفظ معنویت ۴-۲-۲۱-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد ۴-۲-۲۲-مدگرائی و اقتصادخانواده ۴-۲-۲۳-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران ۴-۲-۲۴-ارزیابی حجاب خود ۴-۲-۲۵-رسانه ها و ترویج بدحجابی ۴-۲-۲۶-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی ۴-۲-۲۷-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی ۴-۲-۲۸-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی ۴-۲-۲۹-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی ۴-۲-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب تحلیل استنباطی فصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج ۵-۱-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها ۵-۱-۱-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش ۵-۱-۲-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش جمع بندی ونتجیه گیری ۵-۱-۳-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش ۵-۲-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها ۵-۳- توصیه ها و پیشنهادات پرسشنامه فهرست منابع  

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال