• تعداد نام قيمت

   

  مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

  انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

  نام گروه : روانشناسي, روان شناسي, علوم تربيتي
  قیمت : 8000 تومان
  تعداد صفحات : 90
  نوع محصول : پايان نامه, پروژه, پايان‌نامه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

  پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

  فصل اول – طرح تحقیق
  ۱-۱- مقدمه
  ۱-۲- بیان مساله پژوهش
  ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق
  ۱-۴-اهداف تحقیق
  ۱-۵-فرضیه هاوپرسشها
  ۱-۶-تعاریف عملیاتی
  فصل دوم- پیشینه تحقیق
  ۲-۱-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
  ۲-۲-آثار مخرب بی حجابی در جهان
  ۲-۲-۱ – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
  ۲-۲-۲-سستی بنیان خانواده
  ۲-۲-۳-گسترش فساد در جامعه
  ۲-۲-۴-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی
  ۲-۳-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
  ۲-۴-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
  ۲-۵-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
  ۲-۶- قرآن وحجاب
  ۲-۶-۱-وظائف مشترک بین زن و مرد
  ۲-۶-۲- دواستثناء
  ۲-۶-۳-بررسی اقوال
  ۲-۶-۳-بررسی اقوال
  ۲-۶-۴- کیفیت پوشش
  ۲-۶-۵-استثناءدوم
  ۲-۶-۶-جلباب
  فصل سوم – روش تحقیق
  ۱-۳-تعریف جامعه آماری
  ۲-۳-نمونه آماری و روش نمونه برداری
  ۳-۳-حجم نمونه و روش تعیین آن
  ۳-۴-روش گردآوری داده ها
  ۳- ۵- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه
  ۳-۶- طرح پژوهش
  ۳-۷- روشها تجزیه و تحلیل داده ها
  ۳-۸- محدودیتهای تحقیق
  ۳-۹- متغیرهای مستقل و وابسته
  فصل چهارم یافته های تحقیق
  ۴-۱-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب
  ۴-۱-۱-میزان پذیرش حجاب در بین دختران
  ۴-۱-۲- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر
  ۴-۱-۳- آیا چادر همان پوشش کامل است؟
  ۴-۱-۴-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
  ۴-۱-۵- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
  ۴-۱-۶-تشویق خانواده برحجاب دختران
  ۴-۱-۷- تأثیر خانواده بر پوشش دختران
  ۴-۱-۸-تأثیر پوشش دوستان
  ۴-۱-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه
  ۴-۱-۱۰-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران
  ۴-۱-۱۱-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر
  ۴-۱-۱۲-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران
  ۴-۱-۱۳-لباس و مد
  ۴-۱-۱۴-عقده های روانی و کمبود عاطفی
  ۴-۱-۱۵-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج
  ۴-۱-۱۶-پوشش وموفقیت در ازدواج
  ۴-۱-۱۷-نقش حجاب در ازدواج
  ۴-۱-۱۸-نقش حجاب درطلاق
  ۴-۱-۱۹-تأثیر حجاب در خودآرایی
  ۴-۱-۲۰-حجاب و حفظ معنویت
  ۴-۱-۲۱-حجاب و اعتدال روحی
  ۴-۱-۲۲-مدگرایی و اقتصاد خانواده
  ۴-۱-۲۳-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش
  ۴-۱-۲۴-میزان اعتقاد فرد به حجاب
  ۴-۱-۲۵-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی
  ۴-۱-۲۶-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی
  ۴-۱-۲۷-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی
  ۴-۱-۲۸-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییا
  بی حجابی
  ۴-۱-۲۹-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش
  ۴-۱-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
  ۴-۲-تحلیل داده ها
  ۴-۲-۱-پذیرش حجاب
  ۴-۲-۲-پذیرش چادر
  ۴-۲-۳-آشنائی با حجاب در سایر ادیان
  ۴-۲-۴-آشنائی با حدود حجاب در اسلام
  ۴-۲-۵-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب
  جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان
  ۴-۲-۶-تشویق خانواده درر عایت پوشش
  -۲-۷-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان
  ۴-۲-۸-تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز
  ۴-۲-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان
  ۴-۲-۱۰-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان
  جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان
  ۴-۲-۱۱-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان
  ۴-۲-۱۲-بدحجابی و خودنمائی
  ۴-۲-۱۳-بدحجابی و مد
  ۴-۲-۱۴-بدحجابی و عقدهای روانی
  جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی
  ۴-۲-۱۵- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران
  ۴-۲-۱۶-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران
  ۴-۲-۱۷- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج
  ۴-۲-۱۸-پوشش و طلاق
  ۴-۲-۱۹-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی
  ۴-۲-۲۰-رعایت پوشش و حفظ معنویت
  ۴-۲-۲۱-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
  ۴-۲-۲۲-مدگرائی و اقتصادخانواده
  ۴-۲-۲۳-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران
  ۴-۲-۲۴-ارزیابی حجاب خود
  ۴-۲-۲۵-رسانه ها و ترویج بدحجابی
  ۴-۲-۲۶-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی
  ۴-۲-۲۷-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی
  ۴-۲-۲۸-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی
  ۴-۲-۲۹-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش
  جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی
  ۴-۲-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
  جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
  تحلیل استنباطی
  فصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج
  ۵-۱-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
  ۵-۱-۱-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
  ۵-۱-۲-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
  جمع بندی ونتجیه گیری
  ۵-۱-۳-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش
  ۵-۲-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
  ۵-۳- توصیه ها و پیشنهادات
  پرسشنامه

  فهرست منابع

   

  معرفی

  شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر فصل اول – طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله پژوهش ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵-فرضیه هاوپرسشها ۱-۶-تعاریف عملیاتی فصل دوم- پیشینه تحقیق ۲-۱-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان ۲-۲-آثار مخرب بی حجابی در جهان ۲-۲-۱ – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی ۲-۲-۲-سستی بنیان خانواده ۲-۲-۳-گسترش فساد در جامعه ۲-۲-۴-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی ۲-۳-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها ۲-۴-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب ۲-۵-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب ۲-۶- قرآن وحجاب ۲-۶-۱-وظائف مشترک بین زن و مرد ۲-۶-۲- دواستثناء ۲-۶-۳-بررسی اقوال ۲-۶-۳-بررسی اقوال ۲-۶-۴- کیفیت پوشش ۲-۶-۵-استثناءدوم ۲-۶-۶-جلباب فصل سوم – روش تحقیق ۱-۳-تعریف جامعه آماری ۲-۳-نمونه آماری و روش نمونه برداری ۳-۳-حجم نمونه و روش تعیین آن ۳-۴-روش گردآوری داده ها ۳- ۵- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه ۳-۶- طرح پژوهش ۳-۷- روشها تجزیه و تحلیل داده ها ۳-۸- محدودیتهای تحقیق ۳-۹- متغیرهای مستقل و وابسته فصل چهارم یافته های تحقیق ۴-۱-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب ۴-۱-۱-میزان پذیرش حجاب در بین دختران ۴-۱-۲- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر ۴-۱-۳- آیا چادر همان پوشش کامل است؟ ۴-۱-۴-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش ۴-۱-۵- شناخت نسبت به الگوهای حجاب ۴-۱-۶-تشویق خانواده برحجاب دختران ۴-۱-۷- تأثیر خانواده بر پوشش دختران ۴-۱-۸-تأثیر پوشش دوستان ۴-۱-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه ۴-۱-۱۰-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران ۴-۱-۱۱-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر ۴-۱-۱۲-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران ۴-۱-۱۳-لباس و مد ۴-۱-۱۴-عقده های روانی و کمبود عاطفی ۴-۱-۱۵-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج ۴-۱-۱۶-پوشش وموفقیت در ازدواج ۴-۱-۱۷-نقش حجاب در ازدواج ۴-۱-۱۸-نقش حجاب درطلاق ۴-۱-۱۹-تأثیر حجاب در خودآرایی ۴-۱-۲۰-حجاب و حفظ معنویت ۴-۱-۲۱-حجاب و اعتدال روحی ۴-۱-۲۲-مدگرایی و اقتصاد خانواده ۴-۱-۲۳-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش ۴-۱-۲۴-میزان اعتقاد فرد به حجاب ۴-۱-۲۵-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی ۴-۱-۲۶-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی ۴-۱-۲۷-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی ۴-۱-۲۸-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییا بی حجابی ۴-۱-۲۹-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش ۴-۱-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب ۴-۲-تحلیل داده ها ۴-۲-۱-پذیرش حجاب ۴-۲-۲-پذیرش چادر ۴-۲-۳-آشنائی با حجاب در سایر ادیان ۴-۲-۴-آشنائی با حدود حجاب در اسلام ۴-۲-۵-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان ۴-۲-۶-تشویق خانواده درر عایت پوشش -۲-۷-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان ۴-۲-۸-تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز ۴-۲-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان ۴-۲-۱۰-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان ۴-۲-۱۱-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان ۴-۲-۱۲-بدحجابی و خودنمائی ۴-۲-۱۳-بدحجابی و مد ۴-۲-۱۴-بدحجابی و عقدهای روانی جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی ۴-۲-۱۵- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران ۴-۲-۱۶-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران ۴-۲-۱۷- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج ۴-۲-۱۸-پوشش و طلاق ۴-۲-۱۹-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی ۴-۲-۲۰-رعایت پوشش و حفظ معنویت ۴-۲-۲۱-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد ۴-۲-۲۲-مدگرائی و اقتصادخانواده ۴-۲-۲۳-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران ۴-۲-۲۴-ارزیابی حجاب خود ۴-۲-۲۵-رسانه ها و ترویج بدحجابی ۴-۲-۲۶-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی ۴-۲-۲۷-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی ۴-۲-۲۸-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی ۴-۲-۲۹-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی ۴-۲-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب تحلیل استنباطی فصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج ۵-۱-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها ۵-۱-۱-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش ۵-۱-۲-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش جمع بندی ونتجیه گیری ۵-۱-۳-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش ۵-۲-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها ۵-۳- توصیه ها و پیشنهادات پرسشنامه فهرست منابع  

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال