مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : مديريت, اجرايي, بازرگاني, دولتي, صنعتي, MBA
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحات : 290
نوع محصول : پاورپوينت, اسلايد
نوع فايل : [ppt], powerpoint, .ppt, power point, پاورپوینت

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

بخش نخست آموزش در اجتماع در حال توسعه
هدف
مقدمه
نکته مهم در رابطه با ایجاد تغییرات در جامعه
نکاتی درباره مفهوم توسعه
توسعه درون زا
محدودیتهای توسعه
توصیف توسعه بر اساس ویژگیهای آن
شاخصها
نمونه ای از شاخصهای قابل اندازه گیری رشد
پول
تولید ناخالصی مالی
درآمد سرانه
ایراد بر شاخص درآمد سرانه
تحلیل در آمد سرانه در رشد
اندازه گیری رشد تولید ناخالص ملی
تأثیر رشد جمعیت بررشد سالانه
ایرادات تولید ناخالص ملی
شاخصهای توسعه کیفیت زندگی
طریق تهیه شاخصهای توزیع ثروت در کشور میان شهروندان
بخش دوم پیش بایستهای برنامه ریزی آموزشی
پیش بایستهای برنامه ریزی آموزشی
پیش بایستها ی برنامه ریزی آموزشی واقع بینانه و مشارکتی
تعریف نظام آموزشی
دلایل عدم تحقق هدفهای نظام
نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی
تعریف برنامه ریزی آموزشی
فعالیتهای عمده برنامه ریزی آموزشی
نمودار شبکه ارتباطی برنامه ریزی آموزشی
اطلاعات موردنیاز در برنامه ریزی آموزشی
تحول برنامه ریزی آموزشی
ساختار سازمانی برنامه ریزی آموزشی
وظایف شورای ملی برنامه ریزی
تأثیر ساختارتصمیم گیری بر ستادهای
برنامه ریزی
وظایف ستادهای برنامه ریزی
گرد آوری اطلاعات برای برنامه ریزی
آگاهی از سیاستهای توسعه کشور
بخش سوم تشخیص کژیها و کاستیهای نظام آموزشی
تعریف تشخیص
زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی
چرا تشخیص ، برای برنامه ریزی آموزشی اساسی است ؟
سازماندهی مرحله تشخیص در برنامه ریزی آموزشی
محاسبه نرخها
فرمول محاسبه نرخ ثبت نام
مثال
نرخ ارتقاء ، مردودی وافت تحصیلی
نرخ گذر
نسبتها
نسبت ثبت نام در یک دوره آموزشی
ارقام مورد نظر برای محاسبه نسبتها
نسبت معلم به شاگرد
تجزیه و تحلیل یک گروه سنی
توضیع شاخصهای نابرابری
کارکنان
کارکنان غیر آموزشی
برنامه ریزی معلمان ذخیره
امکانات
تجزیه و تحلیل مالی
هزینه های آموزشی
هزینه سرانه
بخش چهارم چگونگی تدوین و استفاده از شاخصها در برنامه ریزی آموزش
شاخص ها
ویژگیهای اصلی شاخص ها
شاخصهای فرایند نظام آموزشی
شاخصهای برون داد نظام آموزشی
شاخصهای مرتبط باشرایط سیاسی و اجتماعی _ فرهنگی
شاخصهای جمعیت شناسی
شاخصهای سیاسی و اجتماعی
شاخصهای اقتصادی و مالی
بخش پنجم چگونگی تهیه برنامه آموزشی کشور
تهیه برنامه آموزشی کشور
کارآیی برنامه ریزی آموزشی
قسمتهای مختلف یک برنامه
روش مبتنی بر تقاضای اجتماعی _ فرهنگی
هدفهای کمّی
توضیح فرمول هدفهای کمّی
آینده نگری برای پیش بینی جمعیت واجب التعلیم
هدف های کیفی
آْموزش عالی
روش مبتنی بر تقاضا برای نیروی انسانی
روشهای پیش بینی
محاسبه نیازهای انسانی
محاسبه اهداف کمّی آموزش
بخش ششم چگونگی اجرای برنامه آموزشی کشور و نحوه ارزیابی آن
اجرای برنامه آموزشی و ارزیابی آن
مقدمه
نظارت و ارزیابی
اجرای برنامه
دلایل عدم اجرای برنامه بعد از تهیه
ارتباط بین برنامه ریزی و اجرا
هماهنگ ساختن آموزش بخش خصوصی و دولتی
انجام برنامه ریزی کالبدی مدارس
هماهنگ ساختن کمکهای ملی و بین المللی
مشارکت مردمی
زمینه های مشارکت مردم در اجرای برنامه
هدف از نظارت و ارزیابی
توضیح زمینه های مورد نظارت
ارزیابی برنامه (Evaluating the plan)
ارزیابی کارآیی درونی
شاخصهای دیگر جهت ارزیابی کارآیی درونی
ارزیابی اقتصادی
ارزیابی اجتماعی
ارزیابی فرهن
ارزیابی کمکهای بین المللی
اصلاح و تجدید نظر در برنامه
نتیجه گیری
پایان قسمت اول
بخش اول   تعیین نخستین مشخصات
بخش دوم   اسلاف برنامه ریزی آموزشی
بخش سوم چرا برنامه ریزی آموزشی جدید ضرورت یافت
بخش چهارم پیشرفت های تازه در تئوری و متدولوژی
بخش پنجم پیشرفت های تازه در کاربرد تئو ری در عمل
بخش ششم  نگاهی به سوی آینده

معرفی

پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی بخش نخست آموزش در اجتماع در حال توسعه هدف مقدمه نكته مهم در رابطه با ايجاد تغييرات در جامعه نكاتي درباره مفهوم توسعه توسعه درون زا محدوديتهاي توسعه توصيف توسعه بر اساس ويژگيهاي آن شاخصها نمونه اي از شاخصهاي قابل اندازه گيري رشد پول توليد ناخالصي مالي درآمد سرانه ايراد بر شاخص درآمد سرانه تحليل در آمد سرانه در رشد اندازه گيري رشد توليد ناخالص ملي تأثير رشد جمعيت بررشد سالانه ايرادات توليد ناخالص ملي شاخصهاي توسعه كيفيت زندگي طريق تهيه شاخصهاي توزيع ثروت در كشور ميان شهروندان بخش دوم پيش بايستهاي برنامه ريزي آموزشي پيش بايستهاي برنامه ريزي آموزشي پيش بايستها ي برنامه ريزي آموزشي واقع بينانه و مشاركتي تعريف نظام آموزشي دلايل عدم تحقق هدفهاي نظام نقش برنامه ريزي آموزشي در فرايند نظام آموزشي تعريف برنامه ريزي آموزشي فعاليتهاي عمده برنامه ريزي آموزشي نمودار شبكه ارتباطي برنامه ريزي آموزشي اطلاعات موردنياز در برنامه ريزي آموزشي تحول برنامه ريزي آموزشي ساختار سازماني برنامه ريزي آموزشي وظايف شوراي ملي برنامه ريزي تأثير ساختارتصميم گيري بر ستادهاي برنامه ريزي وظايف ستادهاي برنامه ريزي گرد آوري اطلاعات براي برنامه ريزي آگاهي از سياستهاي توسعه كشور بخش سوم تشخيص كژيها و كاستيهاي نظام آموزشي تعريف تشخيص زمينه هاي تشخيص عوامل دروني نظام آموزشي چرا تشخيص ، براي برنامه ريزي آموزشي اساسي است ؟ سازماندهي مرحله تشخيص در برنامه ريزي آموزشي محاسبه نرخها فرمول محاسبه نرخ ثبت نام مثال نرخ ارتقاء ، مردودي وافت تحصيلي نرخ گذر نسبتها نسبت ثبت نام در يك دوره آموزشي ارقام مورد نظر براي محاسبه نسبتها نسبت معلم به شاگرد تجزيه و تحليل يك گروه سني توضيع شاخصهاي نابرابري كاركنان كاركنان غير آموزشي برنامه ريزي معلمان ذخيره امكانات تجزيه و تحليل مالي هزينه هاي آموزشي هزينه سرانه بخش چهارم چگونگي تدوين و استفاده از شاخصها در برنامه ريزي آموزش شاخص ها ويژگيهاي اصلي شاخص ها شاخصهاي فرايند نظام آموزشي شاخصهاي برون داد نظام آموزشي شاخصهاي مرتبط باشرايط سياسي و اجتماعي _ فرهنگي شاخصهاي جمعيت شناسي شاخصهاي سياسي و اجتماعي شاخصهاي اقتصادي و مالي بخش پنجم چگونگي تهيه برنامه آموزشي كشور تهيه برنامه آموزشي كشور كارآيي برنامه ريزي آموزشي قسمتهاي مختلف يك برنامه روش مبتني بر تقاضاي اجتماعي _ فرهنگي هدفهاي كمّي توضيح فرمول هدفهاي كمّي آينده نگري براي پيش بيني جمعيت واجب التعليم هدف هاي كيفي آْموزش عالي روش مبتني بر تقاضا براي نيروي انساني روشهاي پيش بيني محاسبه نيازهاي انساني محاسبه اهداف كمّي آموزش بخش ششم چگونگي اجراي برنامه آموزشي كشور و نحوه ارزيابي آن اجراي برنامه آموزشي و ارزيابي آن مقدمه نظارت و ارزيابي اجراي برنامه دلايل عدم اجراي برنامه بعد از تهيه ارتباط بين برنامه ريزي و اجرا هماهنگ ساختن آموزش بخش خصوصي و دولتي انجام برنامه ريزي كالبدي مدارس هماهنگ ساختن كمكهاي ملي و بين المللي مشاركت مردمي زمينه هاي مشاركت مردم در اجراي برنامه هدف از نظارت و ارزيابي توضيح زمينه هاي مورد نظارت ارزيابي برنامه (Evaluating the plan) ارزيابي كارآيي دروني شاخصهاي ديگر جهت ارزيابي كارآيي دروني ارزيابي اقتصادي ارزيابي اجتماعي ارزيابي فرهن ارزيابي كمكهاي بين المللي اصلاح و تجديد نظر در برنامه نتيجه گيري پايان قسمت اول بخش اول   تعيين نخستين مشخصات بخش دوم   اسلاف برنامه ريزي آموزشي بخش سوم چرا برنامه ريزي آموزشي جديد ضرورت يافت بخش چهارم پيشرفت هاي تازه در تئوري و متدولوژي بخش پنجم پيشرفت هاي تازه در كاربرد تئو ري در عمل بخش ششم  نگاهي به سوي آينده

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال