ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : عمران,مهندسی عمران, عمران, تاسیسات,
قیمت : 2800 تومان
تعداد صفحات : 28
نوع محصول : گزارشکار, گزارش کار, ازمایشگاه,آزمایشگاه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت

آزمایش شماره 1) پیچش الاستیک
تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
هدف آزمایش :
پیچش یک محور دایره ای و محاسبه ضریب ارتجاعی برشی فولاد ، برنج ، آلومنیوم
تعریف چند اصطلاح :
پیچش :
ترک ((Torque:
تئوری آزمایش :
انجام آزمایش و محاسبات :
الف ) رابطه بین گشتاور و زاویه پیچش :
ب ) رابطه بین طول و زاویه پیچش :
ج) بررسی رابطه زاویه پیچش با ضریب ارتجاعی برشی:
پرسش :
رابطه پیچش و زاویه پیچش را اثبات کنید ؟
منحنی Oرا بر حسب L برای برنج رسم کنید؟
برای یکی از حالتهای فوق دایره مور را رسم کنید و از روی آن تنشهای اصلی و جهت آن را تعیین کنید؟
آزمایش شماره 2 ) خمش ماکسول
تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
هدف آزمایش :
بدست آوردن خیز و لنگر خمشی ماکسیمم و برای بدست آوردن خیز باید بار، طول ،جنس، لنگر دوم سطحاز دهانه را داشته باشیم .
تعریف چند اصطلاح :
خیز ماکسیمم:
تئوری و شرح آزمایش:
الف) بررسی رابطه بار و خیز تیر :
ب) رابطه خیز و طول تیر :
ج) رابطه بین خیز با لنگر دوم سطح :
د) بررسی اثر مدول الاستیسیته :
پرسش:
مدول الاستیسیته هر یک از تیر ها را حساب کنید ؟
2- منحنی را رسم کنید؟
هر چه E   بیشتر باشد زاویه بیشتر است .
نتایج :
آزمایش شماره 3 ) سختی برینل
وسایل مورد نیاز آزمایش :
تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
هدف آزمایش :
اندازه گیری سختی جسم به روش برینل
تعریف چند اصطلاح :
سختی :
شرح و تئوری آزمایش :
انجام محاسبات :
آزمایش شماره 4 ) خمش ماکسول
هدف :
بررسی کمانش ستونها و تعیین بار بحرانی در شرایط تکیه گاهی مختلف
تئوری :
شرح دستگاه :
نحوه انجام آزمایش :
یک سر گیردار ویک سر آزاد
دو سر مفصل
یک سر مفصل یک سرگیردار
آزمایش شماره 5 ) کشش
هدف:
بررسی رفتار تنش ـ کرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مکانیکی آنها.
محاسبه مدول یانگ آلومینیوم، فولاد و برنج.
شرح دستگاه:
شرح آزمایش:

معرفی

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت آزمايش شماره 1) پیچش الاستیک تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : پيچش يك محور دايره اي و محاسبه ضريب ارتجاعي برشي فولاد ، برنج ، آلومنيوم تعريف چند اصطلاح : پيچش : ترك ((Torque: تئوري آزمايش : انجام آزمايش و محاسبات : الف ) رابطه بين گشتاور و زاويه پيچش : ب ) رابطه بين طول و زاويه پيچش : ج) بررسي رابطه زاويه پيچش با ضريب ارتجاعي برشي: پرسش : رابطه پيچش و زاويه پيچش را اثبات كنيد ؟ منحني Oرا بر حسب L براي برنج رسم كنيد؟ براي يكي از حالتهاي فوق دايره مور را رسم كنيد و از روي آن تنشهاي اصلي و جهت آن را تعيين كنيد؟ آزمايش شماره 2 ) خمش ماكسول تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : بدست آوردن خيز و لنگر خمشی ماكسيمم و براي بدست آوردن خيز بايد بار، طول ،جنس، لنگر دوم سطحاز دهانه را داشته باشيم . تعريف چند اصطلاح : خيز ماكسيمم: تئوري و شرح آزمايش: الف) بررسي رابطه بار و خيز تير : ب) رابطه خيز و طول تير : ج) رابطه بين خيز با لنگر دوم سطح : د) بررسي اثر مدول الاستيسيته : پرسش: مدول الاستيسيته هر يك از تير ها را حساب كنيد ؟ 2- منحني را رسم كنيد؟ هر چه E   بيشتر باشد زاويه بيشتر است . نتايج : آزمايش شماره 3 ) سختي برينل وسايل مورد نياز آزمايش : تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : اندازه گيري سختي جسم به روش برينل تعريف چند اصطلاح : سختی : شرح و تئوري آزمايش : انجام محاسبات : آزمايش شماره 4 ) خمش ماكسول هدف : بررسی کمانش ستونها و تعیین بار بحرانی در شرایط تکیه گاهی مختلف تئوری : شرح دستگاه : نحوه انجام آزمایش : یک سر گیردار ویک سر آزاد دو سر مفصل یک سر مفصل یک سرگیردار آزمايش شماره 5 ) كشش هدف: بررسي رفتار تنش ـ كرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مكانيكي آنها. محاسبه مدول يانگ آلومينيوم، فولاد و برنج. شرح دستگاه: شرح آزمايش:

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال